Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Koppeling internationale digitale infrastructuur

01/12/2015

De algemene koppeling tussen de Nederlandse en de Europese digitale infrastructuur krijgt steeds meer vorm.

Dit werd duidelijk tijdens een bijeenkomst van de e-SENS-stuurgroep, 3 november jl. Onder voorzitterschap van Constantijn van Oranje-Nassau kwamen zo’n 20 leden van de stuurgroep bijeen, waaronder Bureau Digicommissaris, de ministeries van BZK, EZ, VenJ en SZW alsmede enkele uitvoerende diensten en bedrijven.

Op de agenda stond de realisatie van een generiek koppelvlak om internationaal berichtenverkeer mogelijk te maken. Technisch kan dit al, mede dankzij de expertise van RINIS en Logius. In financieel opzicht zijn er mogelijkheden door een EU-subsidie, waarbij EZ administratieve ondersteuning biedt. Voor een betere bestuurlijke inbedding is er door een interdepartementale werkgroep een implementatienota opgesteld. De stuurgroep stemde hier op 3 november unaniem mee in. Voorzitter Constantijn van Oranje-Nassau was onder de indruk van de gemaakte vorderingen in de samenwerking: "Deze partijen werken samen voor het maatschappelijk belang, bovenop hun reguliere taken, zonder dat zij hiervoor veel erkenning krijgen." De ministeries van EZ en BZK gaan deze bestuurlijke lijn nu inbrengen bij de Regieraad Interconnectiviteit.

Uitnodiging

Overheidsinstanties die een EU-subsidie willen aanvragen voor een grensoverschrijdende dienstverleningscase kunnen aansluiten op de CEF call eDelivery. Achtergrondinformatie is te vinden op de website van de Europese Commissie en aanmelden kan via Freek van Krevel van EZ.

Meer informatie

Website van ICTU

De geaccordeerde bestuurlijke lijn

  • Benoem de wenselijkheid van een generieke nationale aansluiting op de Europese voorzieningen voor grensoverschrijdende digitale publieke diensten, zoals die nu geconsolideerd worden door de Connecting Europe Facility (CEF), en verzoek toe te zien dat dit onderwerp geagendeerd wordt in de regieraad Interconnectiviteit;
  • Beschouw de bouwsteen eDelivery, die in e-SENS is ontwikkeld en wordt overgenomen door de CEF Digital Services Infrastructure, als de veelbelovende Europese standaard bouwsteen voor berichtenuitwisseling, waarop de Nederlandse Generieke Digitale Infrastructuur aansluit en richt een proces in (in het kader van de doorontwikkeling van NORA) met het oog op besluitvorming over (in)richting van die aansluiting uiterlijk in april 2016, binnen de governance van de Digicommissaris in casu de Regieraad Interconnectiviteit;
  • De ontwikkeling van een koppelvlak , zoals nu door Logius en RINIS als eerste stap wordt uitgevoerd, wordt vervolgd door te komen tot een business case en toetsing van de interoperabiliteit met de Nederlandse GDI-voorzieningen en door deze te agenderen in de regieraad Interconnectiviteit;
  • Accepteer hierbij de huidige in ontwikkeling zijnde koppelvlakken, zoals die van domeinen als Sociale Zekerheid en Justitie, als belangrijke ervaringstrajecten;
  • Start één project waarin eDelivery wordt beproefd en één project waarmee eDelivery wordt geïmplementeerd als onderdeel van de GDI, de natuurlijke opdrachtgever hiervoor moet nog worden bepaald. De resultaten worden in de regieraad interconnectiviteit besproken, waarna interbestuurlijke besluitvorming plaats kan vinden in de governance van de GDI.