Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Digiprogramma: van denken naar doen

14/02/2017

In het Digiprogramma 2017 ligt de focus op een verschuiving van denken naar doen. Doorontwikkeling en vernieuwing moet meer gericht worden op het centraal stellen van de mens en dus op het verschuiven van een aanbodgerichte naar een meer vraaggerichte generieke digitale infrastructuur.

Dit schrijft minister Plasterk (BZK) in de aanbiedingsbrief bij het het Digiprogramma 2017, dat hij mede namens de ministers Kamp (EZ) en Blok (WR) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In het Digiprogramma zijn de overheidsambities en -activiteiten voor de generieke digitale infrastructuur gebundeld, inclusief de financiële doorvertaling daarvan. Ook wordt gerapporteerd over het voorgaande jaar. Het programma wordt opgesteld door de Digicommissaris in samenwerking met medeoverheden, zelfstandige bestuursorganen, uitvoeringsorganisaties en departementen.
Een digitale infrastructuur is essentieel voor het intern functioneren en extern presteren van het openbaar bestuur, zowel onderling in ketens en netwerken als in de directe relatie naar burgers, instellingen en bedrijven. Zaken als informatieveiligheid en toegang tot informatie spelen bij veel maatschappelijke vraagstukken een steeds grotere rol. Dit vraagt om een overheid die “de mens centraal stelt” door die informatie en dienstverlening aan te bieden die het beste past bij een bepaald individu of een bepaalde situatie. Dit betekent ook dat aan mensen die niet digitaal vaardig zijn of die niet over digitale toegang beschikken passende dienstverlening wordt geboden.

Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid

“Het Digiprogramma 2017 bouwt voort op de basis die we met elkaar op orde hebben gebracht. Maar we weten dat er meer nodig is om ervoor te zorgen dat de overheid gelijke tred houdt met de technologische ontwikkeling en de behoeften en verwachtingen van mensen. Tempo en ambitie zijn hiervoor nodig”, schrijft minister Plasterk. Hij vervolgt: “Recent is onder leiding van mijn secretaris-generaal de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid opgericht. Deze is samengesteld uit deskundigen uit de publieke en private sectoren. Ik heb de Studiegroep gevraagd, ten behoeve van de volgende kabinetsperiode, met concrete adviezen te komen over (een verbetering van) het functioneren van de digitale overheid. De Digicommissaris neemt hieraan deel om ervoor te zorgen dat wordt voortgebouwd op het fundament dat onder zijn regie is gelegd ten aanzien van gezamenlijke visie, ambitie, sturing en financiering.”

Voor het Digiprogramma 2017 klik hier