Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Niet bekend welke gemeenten wifitracking toepassen

21/05/2019

Het is minister Sander Dekker (VVD, Rechtsbescherming) niet bekend in welke gemeenten wifitracking wordt toegepast, het opslaan en verwerken van locatiegegevens van klanten of bezoekers. Dat schrijft hij in antwoord op vragen van Kamerlid Buitenweg (GroenLinks).

Opt-out-register

Aanleiding voor de Kamervragen was het bericht dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zich gaat buigen over een door de brancheverenging voor Marketing-insights, Onderzoek & Analytics (MOA) beschikbaar gesteld opt-out-register voor mensen die zich niet via wifitracking willen laten volgen. De bewindsman laat weten dat de AP van de MOA tot nu toe nog geen formeel verzoek heeft ontvangen tot goedkeuring van de integriteitscode en opt-out register.

Exploitanten

Dekker schrijft dat de Verenging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hem duidelijk heeft gemaakt dat ‘wanneer wifitracking op initiatief van private partijen en buiten de openbare ruimte, bijvoorbeeld in winkelcentra of binnen bedrijven wordt toegepast, de exploitant ervoor verantwoordelijk is dat dit in overeenstemming met de privacyregels gebeurt’. Wat de bewindsman betreft ‘heeft een gemeente daar geen zicht op en is het aan de AP om te bepalen of de privacyregels zijn nageleefd en zo nodig handhavend op te treden’.

Beleid aangepast

De VNG heeft Dekker ook laten weten dat gemeenten en hun leveranciers naar aanleiding van de recente uitspraken van de AP over de toepassing van wifitracking, hun beleid ten aanzien van wifitracking hebben aangepast of hier helemaal mee zijn gestopt.

Persoonlijke levenssfeer

Ten aanzien van de vraag of wifitracking moet worden gezien als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van burgers en niet zonder meer in de publieke ruimte kan worden toegepast, volgt Dekker het standpunt terzake van de AP. ‘De AP heeft eerder geconstateerd dat het digitaal volgen van mensen op (semi-) openbare plekken een inbreuk op de privacy is, die slechts onder strikte voorwaarden is toegestaan.’ Hij acht het juridisch kader over wifitracking en de daarbij behorende rechtswaarborgen, zoals die op de website van de AP staan vermeld, ‘duidelijk en voldoende’.  

Beklagmogelijkheden

De bewindsman vindt tenslotte dat er voor burgers afdoende mogelijkheden zijn om zich te beklagen en voor de Autoriteit Persoonsgegevens om actie te ondernemen tegen toepassingen van wifitracking ‘waarvan wordt geacht dat die in strijd zijn met de privacyregelgeving’.

Bron: BinnenlandsBestuuur digitaal