Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

8b Jaarplan GGU

13/11/2019

Het jaarplan GGU wordt ter informatie aangeboden. 

Tijdens de Algemene ledenvergadering in Barneveld hebben de leden de verenigingsstrategie Gemeenten 2024 vastgesteld. Daarin is een beeld geschetst van de ontwikkelingen en opgaven die de komende jaren afkomen op gemeenten. De VNG Agenda werkt op inhoud de thema’s uit die de leden in de verenigingsstrategie Gemeenten 2024 hebben vastgesteld. Na een algemene schets van de lijnen waarlangs de VNG-organisatie werkt, is per thema aangegeven wat de leden van ons verwachten, wat de VNG-organisatie daarvoor in 2024 wil hebben bereikt en wat dit voor de inzet in 2020 betekent. Deze inzet komt  naast de basisinzet op belangenbehartiging, dienstverlening en platformfunctie ter ondersteuning van de gemeentelijke uitvoering van maatschappelijke opgaven.

Op 5 juni 2019 gaf de ALV ook groen licht voor het meerjarenprogramma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) 2020 – 2024. Het jaarplan Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) past binnen de kaders die in het meerjarenprogramma zijn bepaald.

In het jaarplan GGU is een meer uitgewerkt jaarprogramma en een hoofdlijnenbegroting 2020 opgenomen. Het GGU jaarplan 2020 is afgestemd met gemeenten via het netwerk rond de Tasforce Samen Organiseren, en de belangrijkste reacties zijn verwerkt.

De financiering van GGU blijft een aandachtspunt. De activiteiten in het jaarplan GGU worden grotendeels gefinancierd vanuit het Fonds GGU. Aan dit Fonds dragen alle gemeenten naar rato van inwoneraantal bij, met 3 euro per inwoner. Totaal bedraagt het Fonds 43,25 miljoen euro exclusief BTW. De hoogte van het Fonds blijft in 2020 ongewijzigd ten opzicht van 2018 en 2019. In het jaarplan GGU zijn activiteiten opgenomen ter hoogte van € 55 miljoen euro exclusief BTW. Dat betekent dat 11,75 miljoen euro niet uit het Fonds GGU zal worden gedekt, maar uit derde geldstromen zoals Rijksbijdragen en reserveringen vanuit eerdere jaren. Als de aanvullende geldstromen en bijdragen die zijn aangevraagd niet worden toegekend, wordt het begrote bedrag van de betreffende activiteit naar beneden bijgesteld. Hiermee is een belangrijk zorgpunt (geen dekking voor alle plannen) wat eerder is geuit afgevangen.