Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Invoering Register Externe Veiligheid (REV) in het kader van de Omgevingswet

01/03/2022

In kader van de Omgevingswet is de invoering van het Register Externe Veiligheid (REV) gestart. Het register bevat gegevens over risico’s op brand, explosie en gif door gevaarlijke stoffen. Het REV stelt eisen aan en heeft impact op de informatiehuishouding en het ICT landschap van provincies, gemeenten en omgevingsdiensten.

Zie voor korte toelichting het filmpje op de VNG website https://www.youtube.com/watch?v=6xsAwWkaQVo

OPROEP tot GESPREK met je collega’s van externe veiligheid

Start het gesprek met je collega’s externe veiligheid (EV) bij gemeente en/of omgevingsdienst over bronhouderschap en gebruik:

  • Het bevoegd gezag moet als bronhouder het REV initieel vullen vóór datum inwerkingtreding Omgevingswet en de data structureel onderhouden ná datum IWT. De data moeten aan het REV worden aangeleverd. Hoe dat te borgen in organisatie en techniek?
  • Het bevoegd gezag is ook belanghebbend gebruiker. Zij gebruikt de data uit het REV voor beleid en uitvoering. Kunnen de gebruikers worden gefaciliteerd?

Communicatie over Invoering REV

De invoering van het REV wordt in goede samenwerking tussen IenW, IPO, VNG en ODNL gedaan.

Het team REV realiseert het REV in technische zin en zorgt voor conversie van bestaande gegevens uit het bestaande RRGS. Het team werkt nauw samen met vakmatige experts uit de uitvoeringspraktijk met kennis van data en ICT. Rianne Dobbelsteen in projectleider REV.

Het interbestuurlijk kernteam doet de ‘landing’ bij provincies en gemeenten (bevoegd gezag) en omgevingsdiensten. Deze laatste doen verreweg het meeste werk. Het kernteam regisseert de communicatie over invoering REV. Vincent Aalbers is interbestuurlijk projectleider Invoering REV.

Rechtstreekse updates ontvangen?

We praten je graag regelmatig bij. Als je rechtstreeks updates wilt ontvangen, stuur dan een email aan vincent.aalbers@vng of bel 06 53885636.