Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Terugblik VNG-commissie Informatiesamenleving 17 januari 2019

29/01/2019

Donderdag 17 januari vergaderde de VNG-commissie Informatiesamenleving. Op de agenda stonden onder andere de Digtale Top op 21 maart, Meerjarenvisie Gemeenschappelijke Uitvoering en de Smart Society-aanpak VNG.

Secretaris-Generaal BZK op bezoek

Speciale gast was Maarten Schurink, Secretaris-Generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Hij gaf een toelichting op 'NL Digibeter', de Agenda Digitale Overheid, waarvan ook de VNG een groot deel voor zijn rekening neemt. De commissie vroeg in het bijzonder aandacht voor de onderwerpen digitale inclusie en laaggeletterdheid bij overheidsdienstverlening: denk bijvoorbeeld aan instructievideo's in plaats van tekst.

Meerjarenvisie GGU - Meerjarenvisie  2020-2040

Het Jaarprogramma Gemeenschappelijke Uitvoering (GGU) wordt voor 2020 en verder omgezet naar een Meerjarenprogramma GGU, dat parallel loopt aan de brede Meerjarenvisie 2020-2024 van de VNG. Dit voorstel, met ambitieuze doelstellingen, wordt aan de ALV van juni 2019 aangeboden.

Digitale Top, 21 maart 2019

De VNG verzorgt samen met het ministerie van BZK een aantal workshops, waaronder één over Smart Society. Deze Top komt voort uit de Nederlandse - kabinetsbrede - digitaliseringsstrategie en wordt, mede op verzoek van de Tweede Kamer, jaarlijks georganiseerd.

Position paper Data

De commissie onderschrijft de uitgangspunten in dit paper, waarin de gemeentelijke visie op data wordt verwoord. Ook worden principes voor databeleid voorgesteld en geeft het richting aan de activiteiten van de VNG voor de komende jaren, onder meer door een gezamenlijke agenda. In het paper wordt onder andere aandacht besteed aan het actuele vraagstuk van het delen van data versus privacy.

White paper Sensordata

De commissie stemde in met het white paper over Sensordata. Centrale vraag is: wat maakt een gemeente tot een fatsoenlijke gemeente? Het paper wil overheden meer inzicht geven in de juridische en niet-juridische instrumenten die zij kunnen inzetten om het gebruik van vaste sensoren in de openbare ruimte in goede banen te leiden. Ook dit paper wordt voorgelegd aan de ALV van juni 2019.

Smart Society-aanpak VNG

Commissielid Saskia Bruines (wethouder Den Haag) informeerde de commissie over de belangrijkste speerpunten en doelstellingen van het programma Smart Society. De commissie vroeg aandacht voor de innovatieve projecten bij kleinere gemeenten en voor het belang van glasvezel voor de verdere ontwikkeling van de smart cities.

Basisvoorziening Beeldmateriaal

Eind 2018 bereikten gemeenten en andere overheden een mijlpaal: interbestuurlijke samenwerking bij het aanschaffen van luchtfoto's. Gemeenten zijn hierbij de grootste belanghebbenden als gevolg van de brede toepassing van het beeldmateriaal en de daaruit voortvloeiende gestelde hogere eisen.

Principes voor de digitale stad - herijking

De Principes voor de digitale stad (VNG-Ledenbrief van mei 2018) worden herijkt. Doel is om een nieuwe set Principes aan te bieden aan de ALV van juni 2019 of aan de BALV in november 2019.

Position paper Blockchain

De commissie nam kennis van dit position paper. Het is geen verplichting om van blockchaintechniek gebruik te maken; de commissie benadrukt dat gemeenten zelf bepalen of zij dit willen. De ene gemeente is er enthousiaster over dan de andere.

Meer informatie