Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Ondertekening Convenant Informatieveiligheid

21/04/2015

Op donderdag 12 februari jl. hebben de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS), Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP), de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), DataLand, IMG100.000+, de Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid (FAMO), de VIAG, de Vereniging van Griffiers, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en KING/IBD, de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten hun samenwerking op het vlak van informatieveiligheid bekrachtigd met de ondertekening van het convenant Informatieveiligheid Gemeenten.

Jan Fraanje, gemeentesecretaris van gemeente Boxtel en secretaris VGS, onderstreepte het belang van de ondertekening en het belang van informatieveiligheid met: "Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is allesbepalend. Het is belangrijk dat de continuïteit van het werk gegarandeerd is. Burgers en bedrijven moeten er daarnaast op kunnen vertrouwen, dat we zorgvuldig omgaan met de informatie die aan ons is toevertrouwd. Daarom is het belangrijk om samen te werken aan informatieveiligheid."

Eind 2013 is tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van de VNG de Resolutie 'Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente' door gemeenten aangenomen. Gemeenten committeren zich daarmee tot acties om informatieveiligheid te borgen in de eigen organisatie. Met het ondertekenen van het Convenant Informatieveiligheid hebben de convenantpartners - alle opererend binnen de gemeentelijke overheid - hun samenwerking op het vlak van informatieveiligheid bekrachtigd. Zij onderschrijven met de ondertekening het belang van het onderwerp en zullen hun kennis op dit vlak actief delen ten behoeve van gemeenten.

Na de ondertekening volgde een presentatie over WaarStaatJeGemeente.nl. Larissa Zegveld, directeur KING, zegt hierover: "Er zijn goede stappen gezet door afspraken te maken met ketenpartners in convenanten. Dat is ook nodig, we werken namelijk in een keten en zijn daardoor afhankelijk van elkaar. Door de inzet van het instrument WaarStaatJeGemeente.nl krijgen we inzicht in hoe ver elke individuele gemeente is. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om elkaar aan te spreken op de gemaakte afspraken."

Afsluitend gaf Henk Wesseling, bestuurlijk hoofd van de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID), een toelichting op de resultaten van de één-op-één-aanpak Informatieveiligheid bij circa 50 gemeenten. "Deze één-op-één-aanpak is een goed sluitstuk van de afgelopen periode en tegelijk een goede start voor de komende periode. Een goed sluitstuk, omdat vanuit de algemene aanpak van de VNG Resolutie steeds meer is toegewerkt naar het aanspreken van de individuele verantwoordelijkheid van iedere gemeentelijke organisatie. Een goede start, omdat de benadering mooi vooruit loopt op die van een visitatiecommissie die het leren van de gemeentelijke organisaties zal versterken.

De 22 aanbevelingen geven ook allerlei aangrijpingspunten om dat leren te ondersteunen, door bijvoorbeeld specifieke handreikingen en bijstelling van de gemaakte tools voor bestuurders en managers."

Meer informatie

Website Taskforce BID