Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Tussenrapportage Stelsel van Overheidsgegevens

25/08/2015

In opdracht van het ministerie van BZK heeft het Servicepunt Basisregistraties een notitie opgesteld over de stand van zaken rond het Stelsel van Overheidsgegevens.

In 2014 heeft de Programmaraad Stelsel van Basisregistraties (PSB) de ‘Visie op het Stelsel van Overheidsgegevens’ vastgesteld. Deze Visie gaat over de doorontwikkeling van het Stelsel van Basisregistraties naar een Stelsel van Overheidsgegevens en positioneert dat Stelsel ten opzichte van sectorale informatievoorziening. Het concretiseren van de Visie, inclusief een uitwerking van de daarin opgenomen rotonde, is één van de prioriteiten van de Regieraad Gegevens, zoals beschreven in het Digiprogramma 2015.

Recent hebben vertegenwoordigers van leden van de Regieraad Gegevens besproken hoe het rotondeconcept verder in te vullen. Afgesproken is dat het Ministerie van BZK een voorstel aanbiedt aan de Regieraad Gegevens dat is voorbereid door een werkgroep Stelsel van Overheidsgegevens. Het idee is om door middel van het uitwerken van verschillende concrete casussen op basis van maatschappelijke vraagstukken, te werken aan een gezamenlijk afsprakenstelsel dat nadere invulling geeft aan het rotondeconcept.

Er is al het nodige gebeurd sinds de vaststelling van de Visie op het Stelsel van Overheidsgegevens. Er zijn eerste verkenningen van te adresseren vraagstukken. Een aantal onderdelen van de rotonde heeft al een eerste invulling gekregen, zoals de Digicommissaris voor interbestuurlijke regie, de stelselwet in ontwikkeling voor een wettelijke basis en het Servicepunt Basisregistraties voor de kennisfunctie. Bovendien zetten domeinen stappen richting een informatielaan, zoals de Laan van de Leefomgeving.

Meer informatie

De huidige stand van zaken is beschreven in de notitie 'Het Stelsel van Overheidsgegevens – Stand van Zaken juni 2015'