Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Terugblik commissie Dienstverlening en Informatiebeleid 3 maart 2016

29/03/2016

De commissie Dienstverlening en Informatiebeleid sprak op 3 maart 2016 over de rol van bibliotheken in de informatie- en participatiemaatschappij, privacy dilemma’s, aandachtspunten voor de Digitale Agenda 2020 richting de ALV en de toekomstige informatievoorziening van het sociaal domein.

Rol bibliotheken in informatie- en participatiemaatschappij

Er is een ontwikkeling gaande van uitleenbibliotheken naar bibliotheken als maatschappelijke spil. Bibliotheken staan dicht bij de mensen, hebben een uitgebreid netwerk en kunnen ondersteuning bieden op het gebied van digivaardigheid en laaggeletterdheid. De commissie ziet de bibliotheken als natuurlijke partner waar gemeenten wellicht nog onvoldoende gebruik van maken.

Privacy

De commissie discussieert over de vraag in hoeverre gemeenten mensen moeten helpen. Mensen eisen soms hulp, maar willen hun gegevens niet vrijgeven terwijl gemeenten die nodig hebben om de gevraagde hulp te kunnen bieden. Aan de andere kant moeten mensen ook hun kluisje met gegevens dicht kunnen houden als zij dat willen, tenzij er sprake is van strafbare feiten. De commissie geeft aan dat er behoefte is aan een handreiking met een hiërarchie in de regels. Echter niet alles is in regelgeving te vangen. Gemeenten zouden vaker het gesprek met mensen aan moeten gaan en transparant zijn over welke informatie zij beschikken. De pilot 'Regie op eigen gegevens' sluit hierbij aan.

Digitale Agenda 2020: vooruitblik ALV

De Digitale Agenda 2020 bestaat uit een ambitie, werkwijze en set van projecten. In een jaarlijkse cadans wordt tijdens elke Algemene Ledenvergadering verantwoording afgelegd over de voortgang van projecten en worden nieuwe voorstellen gedaan voor projecten die het komende jaar bijdragen aan de geformuleerde ambities.
De commissie staat achter de voorgestelde koers voor 2017. Het Gemeentelijk Portfolio Overleg zal zich op 14 maart buigen over de projecten die hieraan zullen bijdragen. De uitkomst zal in de volgende commissievergadering worden besproken. Bureau Berenschot zal dan tevens de resultaten presenteren van de verkenning naar het organiseren van collectieve gemeentelijke ICT-voorzieningen en dienstverlening.

Toekomst informatievoorziening sociaal domein

Het is architectonisch wenselijk en er is momentum voor het idee om het Inlichtingenbureau verder door te ontwikkelen als gemeentelijk gegevensknooppunt voor het gehele sociale domein (participatie, werk, jeugdzorg, WMO).
De commissie steunt het voorstel dit te gaan verkennen maar adviseert wel nog eens kritisch te kijken naar borging van de privacy, het gebruik van de basisregistraties en vernieuwing van de hele systematiek om tot lastenverlichting te komen