Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Prinsjesdag 2016: Begroting BZK, digitale dienstverlening moet beter

04/10/2016

De digitale dienstverlening van de overheid moet beter. Ook op het gebied van digitale veiligheid en transparantie moeten er belangrijke stappen gezet worden. Dat staat in de Rijksbegroting 2017 van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Onder meer het eID-stelsel, de wet Generieke Digitale Infrastructuur en open data komen in de begroting aan bod.

Vergunningen aanvragen voortaan digitaal

‘In het regeerakkoord is afgesproken dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Steeds meer burgers en ondernemers geven de voorkeur aan een digitaal contactkanaal met de overheid’, zo meldt het ministerie. Dankzij de Algemene wet bestuursrecht kunnen burgers en bedrijven straks vergunningen digitaal aanvragen. ‘Dat is voor de gebruiker gemakkelijk en past in de tijd waarin veel diensten online worden afgehandeld. Het streven is het wetsvoorstel begin 2017 in te dienen.’ Het programma Digitaal 2017 stimuleert overheden om de implementatieagenda zo goed mogelijk aan te houden. Ze moeten voornamelijk vindbaarheid van informatie en toegankelijkheid verbeteren.

Afronding Wet GDI

Met de Wet Generieke Digitale Infrastructuur (Wet GDI), die vermoedelijk in 2017 wordt afgerond, moet het gemak voor burgers en bedrijven toenemen. De Generieke Digitale Infrastructuur bestaat uit verschillende generieke voorzieningen voor identificatie en authenticatie, informatievoorziening en gegevensuitwisseling die gezamenlijk gebruikt worden door vrijwel alle overheden en publieke organisaties. In de Wet GDI worden bestuursorganen in beginsel verplicht om op  de in de Wet GDI geregelde voorzieningen aan te sluiten. Ook kan de minister van BZK standaarden verplicht stellen.

Veiliger inloggen en authentificeren

Identificeren en authenticeren bij verleners van publieke diensten, moet een kwaliteitsslag maken. Het ministerie werkt aan het moderniseren hiervan, door een hogere beveiliging voor officiële online identificatie en de uitbreiding van het aantal inlogmiddelen voor het Burgerservicenummer-domein. De gefaseerde uitrol van nieuwe inlogmethoden start dit najaar na overleg met de Kamer. Enkele pilots, waaronder met Idensys zijn al van start gegaan in sommige gemeenten.

Transparantie overheid

Transparantie en openheid is ook een belangrijk onderwerp voor de begroting van het komende jaar. Het ministerie spreekt van tijden waarin de relatie tussen burgers en overheid verandert. ‘Het kabinet streeft naar een overheid die open en transparant is, verantwoording aflegt, actief informatie deelt en open staat voor initiatief vanuit de samenleving.’ De informatiepositie van burgers verbeteren en het mogelijk maken om data te laten hergebruiken door bedrijven wordt gestimuleerd. ‘Met de actiepunten Nationale Open Data Agenda, actieve openbaarmaking van informatie, de informele aanpak van Wob-verzoeken worden overheidsdata toegankelijk voor maatschappelijk gebruik en verbetert de communicatie richting burgers en bedrijven.’

Open raadsinformatie en financiën

Ook op lokaal niveau moet er een hoop veranderen. Raadsinformatie wordt daarom als open data ontsloten, waardoor raadsleden, inwoners en journalisten de besluitvorming gerichter kunnen volgen. Er zijn daarnaast proefprojecten gestart om financiële informatie van gemeenten op detailniveau geschikt te maken voor hergebruik. In 2017 wordt ook persoonlijk datamanagement verder vormgegeven, waarmee de burger regie krijgt over zijn gegevens.

Bron: Binnenlands Bestuur Digitaal