Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Samenwerken aan digitale dienstverlening overheid

18/10/2016

Onder het motto "Digitaal 2017" werkt BZK met veel overheidsinstanties samen aan digitalisering van de dienstverlening van de overheid en aan versterking van de digitale infrastructuur.

Dit is te lezen in de begrotingstukken die het kabinet op Prinsjesdag heeft gepresenteerd. Met het oog op nieuwe kansen die nieuwe technologieën bieden wordt verder gebouwd aan een open en transparante overheid.

Digitaal 2017

Steeds meer burgers en ondernemers geven de voorkeur aan een digitaal contactkanaal met de overheid. De Algemene wet bestuursrecht wordt gewijzigd zodat burgers en bedrijven bijvoorbeeld vergunningsaanvragen digitaal kunnen indienen, als dat ook schriftelijk kan. Dat is voor de gebruiker gemakkelijk en past in de tijd waarin veel diensten online worden afgehandeld.

Het streven is het wetsvoorstel begin 2017 in te dienen. Overheidorganisaties moeten zich hierop voorbereiden. In de implementatieagenda van het programma Digitaal 2017 hebben diverse overheidsorganisaties opgenomen welke activiteiten zij uiterlijk eind 2017 zullen ondernemen. Die hebben bijvoorbeeld betrekking op het verbeteren van de vindbaarheid en toegankelijkheid. Het programma Digitaal 2017 stimuleert overheidsorganisaties om de implementatieagenda te realiseren. Verder monitort het de voortgang en rapporteert het periodiek. Door het programma wordt verder extra aandacht besteed aan digitaal minder vaardige mensen.

Wet GDI

Meer gemak voor burgers en bedrijven in hun contact met de digitale overheid is het uitgangspunt van de Wet Generieke Digitale Infrastructuur (Wet GDI). De ministers van BZK en Economische Zaken (EZ) streven ernaar deze wet in 2017 af te ronden. De wet is nodig om de digitalisering van de dienstverlening van de overheid te harmoniseren. Ook moet het zorgen voor waarborgen op het gebied van toegankelijkheid, veiligheid, betrouwbaarheid en privacybescherming.

In de Wet GDI worden bestuursorganen in beginsel verplicht om op de GDI-voorzieningen aan te sluiten. Daarnaast regelt de wet de bevoegdheden van de minister van BZK om standaarden verplicht te stellen.

eID

Het ministerie van BZK werkt aan het moderniseren van identificeren en authenticeren bij publieke dienstverleners. Hiertoe wordt overgegaan op een hogere beveiliging voor officiële online identificatie. Verder zal binnen het Burgerservicenummer-domein het aantal inlogmiddelen worden uitgebreid. Met het laatste wordt een multimiddelenstrategie ingezet. Dat betekent dat burgers niet alleen met het bestaande DigiD-middel, maar met meerdere publieke en private middelen kunnen inloggen. BZK stelt de voorwaarden voor toelating van deze middelen en houdt toezicht. De gefaseerde uitrol van nieuwe inlogmethoden start dit najaar, daarbij deels voortbouwend op reeds gehouden pilots.

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

De Basisregistratie Personen (BRP) ligt aan de basis van de uitvoering van overheidsdienstverlening. Daarom is de aanpak van adresfraude en verbetering van de kwaliteit van de adresgegevens één van de speerpunten van dit kabinet. Om de kwaliteit van de BRP te verhogen en adresfraude op te sporen, leggen gemeenten adresbezoeken af. Ook wisselen ketenpartners beter gegevens uit. Deze Landelijke Aanpak Adreskwaliteit heeft in 2016 tussen de € 7 en € 14 mln. aan potentiële fraudebaten opgeleverd. Hiermee overstijgt het de kosten. De landelijke aanpak wordt vanwege goede ervaringen structureel voortgezet.

Open overheid, open data en persoonlijk datamanagement

Het kabinet streeft naar een overheid die open en transparant is, verantwoording aflegt, actief informatie deelt en open staat voor initiatief vanuit de samenleving. Daarmee draagt een open overheid bij aan een democratische samenleving, het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het creëren van economische waarde. Burgers komen daardoor in een betere informatiepositie en bedrijven kunnen data hergebruiken waarmee innovatie wordt gestimuleerd.

Het (tweede) Actieplan open overheid 2016–2017 geeft hieraan met negen actiepunten concreet invulling. Met de actiepunten worden overheidsdata toegankelijk voor maatschappelijk gebruik en verbetert de communicatie richting burgers en bedrijven.

Ook medeoverheden hebben een plek in het Actieplan. Zo wordt raadsinformatie als open data ontsloten, waardoor raadsleden, inwoners en journalisten de besluitvorming gerichter kunnen volgen. Verder worden proefprojecten gestart om financiële informatie van gemeenten op detailniveau geschikt te maken voor hergebruik.

In 2017 wordt ook persoonlijk datamanagement verder vormgegeven, waarmee de burger regie krijgt over zijn gegevens.

Meer informatie

De begroting van het ministerie van BZK te lezen op de website van de Rijksoverheid