Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Terugblik cie. Dienstverlening & Informatiebeleid 10 oktober

29/11/2016

De commissie Dienstverlening & Informatiebeleid sprak 10 oktober 2016 onder voorzitterschap van Franc Weerwind (burgemeester Almere) over de heidag Commissie Dienstverlening & Informatiebeleid, Collectivisering, Digitale Agenda 2020 en het Archiefconvenant.

Heidag Commissie D&I

Gesproken werd onder andere over de rol die gemeenten in de i-samenleving moeten nemen. Er was brede consensus over het meer aansluiten van de Commissie D&I bij thema’s van de andere commissies. Verder zijn de ambities van de Digitale Agenda 2020 meer concreet gemaakt en is over collectivisering als logische vervolgstap in de samenwerking met gemeenten gesproken. Het Consulterend Overleg wil de Commissie D&I waar mogelijk en vanuit de inhoud adviseren.

Collectivisering Digitale Agenda 2020

De Commissie adviseerde, mede op basis van de bespreking hiervan tijdens de heidag en naar aanleiding van enkele suggesties ter vergadering, het volgende:

  • collectivisering is de enige logische vervolgstap in de groeiende samenwerking en de (interne en externe) ontwikkelingen
  • uitgangspunt is ‘massaal digitaal, maatwerk lokaal’
  • maak duidelijk wat de voordelen voor gemeentelijke bestuurders zijn (tijd- en geldbesparing, grotere klanttevredenheid)
  • heldere communicatie over de voordelen van collectivisering is daarbij van essentieel belang.

Archiefconvenant

De VNG gaf een presentatie over het Archiefconvenant, dat in 2012 is gesloten. Dit is verder uitgewerkt in het samenwerkingsproject van de koepels AIDO (Archiefinnovatie Decentrale Overheden). Vanuit AIDO en Archief2020 (Nationaal Archief) zijn instrumenten ontwikkeld. In 2017 wordt het Archiefconvenant afgerond. Het ministerie van OCW is niet meer bereid hierin te investeren; mogelijk is het ministerie van BZK bereid de verdere implementatie te ondersteunen, of is een eigen bijdrage van de VNG een optie. Duurzame toegankelijkheid van archieven is goed voor transparantie en openbaarheid van bestuur. De Commissie D&I ging akkoord met het onderzoeken van de mogelijkheden die er zijn voor voortzetting van de archiefinnovatie vanuit de VNG.

Werkbezoeken

De organisatie van werkbezoeken op verzoek van de Commissie kost veel energie van zowel de VNG als de ontvangende partij; de heer Van Ginkel verzoekt de leden daarom om de agenda’s hiervoor vrij te maken en vrij te houden. Het eerstvolgende werkbezoek vindt plaats in februari 2017. De VNG stelt een planning van drie werkbezoeken per jaar op: één in februari, één voor en één na het zomerreces.

Visitatiecommissie Informatieveiligheid bij raadsvergaderingen

De heer Backhuijs signaleert dat er een stijgende lijn is bij de bestuurlijke agendering van informatiebeveiliging bij gemeenten. Onlangs zijn Suwi-teams het land in gegaan voor ambtelijke ondersteuning. Er is sprake van goede afstemming tussen de visitatiecommissies en Suwi-teams.