Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Internetconsultatie Basisregistratie Ondergrond gestart

28/03/2017

Op 1 maart is het Besluit basisregistratie ondergrond (BRO) gepubliceerd via de website internetconsultatie.nl. Met deze consultatie worden belangstellenden geïnformeerd over het Besluit en krijgt iedereen de mogelijkheid hierop te reageren. De organisaties die deel uit maken van het Strategisch Beraad zijn parallel (per brief) geconsulteerd.

Inhoud van het Besluit BRO

In de Wet basisregistratie ondergrond is geregeld dat bestuursorganen (bronhouders genaamd) verplicht brondocumenten over bepaalde registratieobjecten moeten aanleveren voor inschrijving in de basisregistratie ondergrond. Dit besluit voorziet in de aanwijzing van de brondocumenten, die in het kader van de eerste tranche door bronhouders geleverd dienen te worden. Het betreft brondocumenten met betrekking tot de volgende registratieobjecten:

  • geotechnisch sondeeronderzoek;
  • bodemonderzoek (nu nog specifiek alleen het bodemkundig boormonsterprofiel);
  • grondwatermonitoringput;
  • mijnbouwwetvergunning.

Ook worden in dit besluit bepalingen vastgesteld die betrekking hebben op de inrichting van de basisregistratie ondergrond. Het gaat dan bijvoorbeeld over de opname en verwerking van gegevens (inclusief verplichte aanvullende gegevens). Ten slotte zijn in dit besluit uitzonderingen op de meldplicht opgenomen voor:

  • het Centraal Bureau voor de Statistiek;
  • bestuursorganen die feiten constateren waarvoor een melding niet zinvol zou zijn omdat geen nieuwe meting mogelijk of nodig is;
  • bestuursorganen belast met onderzoek naar strafbare of belastbare feiten.

Tijdslijn

De basisregistratie ondergrond zal op termijn 28 registratieobjecten gaan omvatten. Deze worden gefaseerd (in tranches) geïmplementeerd door opneming in het Besluit basisregistratie ondergrond. Bij elke volgende tranche registratieobjecten zal het Besluit basisregistratie ondergrond aangepast worden en opnieuw ter consultatie worden voorgelegd. Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van 2017 een ministeriële regeling basisregistratie ondergrond middels internetconsultatie voorgelegd. Zodra het totstandkomingsproces is afgerond zal de Wet met behulp van een Koninklijk Besluit in werking treden.

Duur internetconsultatie

De internetconsultatie loopt van 27 februari t/m 27 maart 2017. Via internetconsultatie op Overheid.nl kunt u reageren op het Besluit.