Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Devoteam Nederland zoekt Pilotdeelnemer!

20/06/2017

Devoteam Nederland heeft voor gemeenten een quickscan ontwikkeld waarin zij in twee dagen inzichtelijk maken welke informatievoorziening binnen de WMO, Jeugdzorg en Participatiewet goed verloopt en welke onderdelen binnen uw gemeente verbetering behoeven.

Hoe werkt het?

Om helder te krijgen wat er beter zou kunnen in de Informatiehuishouding in het Sociaal Domein bij gemeenten, wordt er gewerkt met zogenaamde Burgerprofielen. Dit zijn beschrijvingen van fictieve burgers met kenmerken die herkenbaar zijn voor ambtenaren die een rol hebben in het Sociaal Domein en werken aan de toeleiding van de zorg. Op basis hiervan doorlopen ze samen met de deelnemende pilotgemeente een fictieve zoektocht, de Customer Journey, van de burger naar het vinden van een antwoord op zijn zorgvraag bij een gemeentelijk loket. 

De verbeterpunten waar specifiek tijdens deze scan naar gekeken worden zijn:

  1. Privacy; status van uw gemeente m.b.t. privacywetgeving
  2. Stuurinformatie: de mate waarin de gemeente adequaat kan sturen op beschikbare managementinformatie
  3. Zicht & Zeggenschap: in hoeverre heeft de burger zicht op haar eigen informatie binnen het sociaal domein binnen uw gemeente
  4. Communicatie & Toegang:hoe kan de burger zijn hulpvraag kwijt en wat is de rol van de gemeente in zorgtoeleiding
  5. Kennis: wat betekent bijvoorbeeld de demografische opbouw van de bevolking in uw gemeente m.b.t. het inregelen van toekomstige zorgprocessen en keuzes
  6. Integraal beleid: de mate waarin met een integrale klantwaarde en integrale regie wordt gewerkt.

Momenteel voeren wij deze scan uit in een eerste pilot bij een grote Noordelijke Gemeente/

De uitvoering van de Tweedaagse Scan wordt onderverdeeld in twee gedeelten. Het eerste gedeelte richt zich op het primaire proces, het tweede gedeelte op de secundaire processen Besturing & Control. Voor het primair proces gebruiken we een groepsbijeenkomst om knelpunten te inventariseren, de focus ligt hier op de stappen “Stellen vraag”, “Vaststellen behoefte” en “Leveren”. Voor de secundaire processen “Monitoren” wordt een deskresearch uitgevoerd en interviews gepland. 

Wat levert het op?

De uitkomsten zijn vertrouwelijk en worden weergeven in een beknopte en heldere rapportage en worden teruggekoppeld en besproken met de opdrachtgever. De rapportage geeft inzicht in de eventuele knelpunten en kan effectief gebruikt worden voor een verbeter aanpak voor inzicht verrijking.

Zij kunnen in het kader van een pilot deze scan momenteel (tijdelijk) voor slechts 250,- euro ex btw aanbieden voor nog één gemeente. Wel verwachten wij volledige medewerking van de desbetreffende stakeholders bij de uitvoering van de scan.

Geïnteresseerd?  Neem dan s.v.p. contact op met Sjoerd Veen, senior salesmanager Devoteam, telefoonnummer 0625054615 of sjoerd.veen@devoteam.nl.