Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Kabinet besluit tot periode van bezinning Operatie BRP

04/07/2017

Er komt een periode van bezinning voor de werkzaamheden om de Basisregistratie Personen te moderniseren, de operatie BRP (oBRP). Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft namens het kabinet dit besluit genomen vanwege de nieuwe planning van het programma oBRP en het advies van Bureau ICT-toetsing (BIT). Het programma oBRP berekent een vertraging van 15 maanden en extra kosten van 17 miljoen euro. Het BIT gaat uit van een vertraging van 33 maanden en resterende kosten om het BRP-systeem af te maken van 50 miljoen euro.

Het BIT geeft het kabinet in overweging te stoppen met de operatie BRP. Het vraagt zich af of de risico’s en kosten van de invoering van het BRP-systeem opwegen tegen de verwachte voordelen. Concreet adviseert het BIT om nu een periode van bezinning in te lassen. Het kabinet volgt dat advies op. De gezamenlijke opdrachtgevers - het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en afnemers zoals Belastingdienst, UWV en DUO - delen dit oordeel. Men is van mening dat definitieve besluiten pas mogelijk zijn als onderzocht is of er een goed alternatief is voor de operatie. Een alternatief waarvoor ook precies in kaart is gebracht wat de kosten er van zullen zijn. Dit wordt onderzocht in de periode van bezinning.

Verdere besluitvorming

Een drietal onafhankelijke deskundigen zal opdracht gegeven worden de bezinning uit te voeren. Zij zullen onder andere bekijken of het delen van persoonslijsten via de GBA Verstrekkingen (GBA-V) doorontwikkeld kan worden om hetzelfde doel te bereiken. De uitkomsten van de bezinning zullen naar verwachting in januari 2018 beschikbaar zijn. Daarna zal besluitvorming plaats vinden. De minister sluit op voorhand geen enkele mogelijke uitkomst over de toekomst van de operatie uit. Tot dan worden de werkzaamheden getemporiseerd. Alleen “no-regret” werkzaamheden zullen worden verricht. Dit betekent dat alleen werkzaamheden worden voortgezet die van nut zijn ongeacht de uitkomst van de bezinning. Uiteraard is de continuïteit van de Basisregistratie Personen niet in het geding. De bestaande GBA-systemen waarborgen dat.

Bezinning

Er is begonnen met het moderniseren van de Gemeentelijke Basisadministratie, onder meer omdat overheden één systeem willen waarbij wijzigingen in persoonsgegevens (zoals naam of verblijfplaats) direct verwerkt worden en 24/7 online beschikbaar zijn. Inmiddels sturen gemeenten ongeveer één keer per dag een volledig nieuwe persoonslijst naar de GBA-V. De commissie wordt gevraagd de doelstellingen nog eens te bezien in het licht van de huidige stand van zaken, en mede op basis van de ervaringen en nieuwe inzichten conclusies te trekken voor de toekomst.Levenloos geboren kinderen

De registratie van een levenloos geboren kind in de BRP wordt op de kortst mogelijke termijn gerealiseerd. De wetswijziging die hiervoor nodig is wordt deze zomer in consultatie gebracht. De registratie wordt daarmee bij de eigen gemeente mogelijk gemaakt, waardoor een eventuele vertraging van de modernisering van de BRP geen invloed heeft op de toezegging aan de ouders.

De volledige brief van minister Plasterk aan de Tweede Kamer en het BIT-advies is te lezen op de website van de Rijksoverheid.