Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

MijnOverheid en DigiD: mogelijk geen factuur in 2018?

18/10/2017

De beheer- en exploitatiekosten van DigiD en MijnOverheid worden vanaf 1 januari  2018 doorbelast op basis van een ‘prijs maal hoeveelheid’ (p*q) tariefstructuur. Hiermee volgt het Nationaal Beraad het advies van de stuurgroep ‘Follow up MR besluit’.

Het Nationaal Beraad heeft 5 oktober deze tariefstructuur verkozen boven het eerder voor het Ministerraadsbesluit gehanteerde verdelingsmodel. Het is beter uitlegbaar, eerlijker en transparant.

Van circa € 20 miljoen naar circa € 2 miljoen

In eerste instantie leek het erop dat gemeenten aangeslagen zouden worden voor een bedrag rond € 20 miljoen. Mede onder druk van VNG is in de zomer nog een onderzoek geweest naar een tariefstructuur die de kosten van DigiD en Mijnoverheid berichtenbox op een redelijke manier aan afnemers doorbelast.

Gevolg van de nieuwe nu vastgestelde tariefstructuur is dat de kosten die bij gemeenten in rekening gebracht worden sterk zullen dalen tot (in de huidige berekening) ongeveer € 2 mln.

Drempel en tarieven

Voor alle afnemers geldt tot 1000 afname eenheden (verzonden berichten of logins) een nultarief. Dat betekent dat afnemers die minder dan 1000 afname eenheden afnemen, geen rekening krijgen en dat de afnemers die meer gebruiken vanaf 1000 eenheden gaan betalen.

Dit om de administratieve lasten te verminderen en gebruik te bevorderen. Op dit moment zijn de tarieven voor een DigiD-bevraging € 0,12 en voor de berichtenbox € 0,47 (excl. BTW). De definitieve vaststelling van de tarieven vindt plaats na de inventarisatieronde oktober.

Ook aantrekkelijk voor kleine gemeenten

We zijn blij dat hiermee duidelijkheid is ontstaan en is gekozen over een ook voor gemeenten eerlijke tariefstructuur. De tariefvrije voet van 1000 berichten/ DigiD mutaties zorgt er voor dat ook kleine gebruikers kunnen deelnemen.

In onze eerdere berichtgeving gaven we u aan om deze besluitvorming af te wachten. Er is nu geen principiële financiële drempel meer om gebruik te maken van de voorzieningen van de GDI.

Benadering door Logius

Zoals we in het voorgaande nieuwsbericht aangaven zal Logius u benaderen, allereerst voor het verifiëren van de bij hen bekende informatie rond contactpersonen. Eind oktober wordt u benaderd met het verzoek een inschatting te geven van het door uw gemeente verwachte gebruik van mutaties DigiD en berichten Mijn Overheid Berichtenbox.

Mogelijk geen factuur in 2018

Na consultatie van de VNG-commissie D&I en met instemming van het ministerie van BZK onderzoeken we of het mogelijk is de gemeentelijke kosten DigiD en Mijn Overheid Berichtenbox 2018 éénmalig ten laste te brengen van de algemene uitkering. We willen dit doen om te voorkomen dat gemeenten in 2018 te maken krijgen met niet begrote kosten voor het gebruik van DigiD en Mijn Overheid berichtenbox.

De VNG-commissie Financiën wordt hierover geconsulteerd alvorens het bestuur van VNG hierover een besluit neemt. Om dat besluit mogelijk te maken is op deze mogelijkheid geanticipeerd in de septembercirculaire.

Bij een positief besluit van het VNG-bestuur zullen gemeenten over 2018 geen factuur van Logius ontvangen. We informeren u hierover zo spoedig mogelijk.