Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Kamerbrief over governance Digitale Overheid en Digiprogramma 2018

13/03/2018

Staatssecretaris R.W. (Raymond) Knops

Staatssecretaris Knops (BZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de nieuwe inrichting van de governance voor de digitale overheid en het Digiprogramma 2018.

In het Regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet een ambitieuze, brede agenda ontwikkelt voor de verdere digitalisering van het openbaar bestuur op verschillende niveaus. Met de inrichting van de nieuwe governance wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit de evaluatiebrief van de Digicommissaris, het rapport “De Digidelta, samen versnellen” van ABD Topconsult en het rapport “Maak Waar!” van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid. De rode draad bij deze aanbevelingen is een heldere verantwoordelijkheidsverdeling, voldoende draagvlak, een programmeringscyclus en een gezamenlijke agenda.

Het kabinet zal in de komende maanden de agenda digitale overheid interbestuurlijk vormgeven. Bij de digitaliseringsvragen en -opgaven van de overheid staan de belangen van burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven centraal. Een belangrijk doel van de nieuwe governance is dat de overheden de vraagstukken van de informatiesamenleving in gezamenlijkheid en met voldoende oog voor de uitvoering oppakken. Daarvoor is meer dan voorheen een duidelijke scheiding tussen beleid en uitvoering geregeld, zonder de noodzakelijke verbinding daartussen uit het oog te verliezen.

Daartoe is een hoogambtelijk overheidsbreed beleidsoverleg ingericht om te komen tot een gedragen visie op de digitale overheid, een agenda en effectief beleid.

Voor de uitvoering wordt een Programmeringsraad ingericht. Deze richt zich op de voorzieningen die bij Logius in beheer zijn of ontwikkeld worden. In deze raad vervullen de afnemers een belangrijke rol. De Programmeringsraad levert input voor een jaarlijks Programmaplan Basisinfrastructuur, dat door de staatssecretaris BZK wordt vastgesteld.

Dit Programmaplan kan worden gezien als de opvolger van het Digiprogramma. Het meest recente Digiprogramma, dat onder de verantwoordelijkheid van de Digicommissaris tot stand gekomen is, is eveneens naar de Tweede Kamer gestuurd.