Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

highlights uit de Taskforce vergadering 7-12-2018 samen organiseren

18/12/2018

 

Consultatie in januari 2019 over concept uitgangspunten voor gezamenlijke informatie architectuur CG


Samen met gemeenten en leveranciers heeft de kerngroep CG een beschrijving gemaakt van de concept uitgangspunten voor een gezamenlijke informatie architectuur voor toekomstbestendige dienstverlening van gemeenten aan inwoners en ondernemers. In januari 2019 worden deze uitgangspunten inclusief governance en werkwijze ter consultatie voorgelegd aan het CIO beraad, IMG, en VIAG. De bedoeling is dat het CvD in februari de uitgangspunten kan vaststellen zodat het kan worden behandeld in de ALV van juni 2019. CG is een belangrijke pijler onder de beweging van samen organiseren. Meer informatie over CG staat op https://werkenaaneenoverheid.pleio.nl/ en https://commonground.nl/cms/view/54476259/over-ons


Nader onderzoek naar Community Clouds als gemeenschappelijke infrastructuur voor gemeenten


Gemeente Haarlem en Amsterdam hebben onderzoek gedaan naar Community Clouds als opschaalbare infrastructuur voor dienstverlening, rekenkracht en dataopslag. Hieruit blijkt dat dit een belangrijke basis kan leggen voor de Common Ground. Door te werken met een gezamenlijke infrastructuur voor 380 gemeenten kan een noodzakelijk kwaliteitsslag worden gemaakt. De TF ziet dit als een kansrijke ontwikkeling waar nader onderzoek naar gedaan moet worden. Zowel naar de mogelijkheden om aan te sluiten bij het Rijk, als naar de mogelijkheden om dit gezamenlijk te organiseren met gemeenten onderling. Gemeente Haarlem en Amsterdam willen hiervoor de krachten bundelen met VNG Realisatie, die in het komende overleg met de CIOs van de G5 bespreekt hoe hierin kan worden voorzien.

Meer weten of meedoen? Mail samenorganiseren@vng.nl.


Beter Kenbaar: 1 loket bij Kadaster voor Wkpb vanaf 2020
Sinds 2007 is in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) geregeld dat de overheid informatie beschikbaar stelt over of er beperkingen rusten op een onroerende zaak. Dit kan gevolgen hebben voor wat de eigenaar van een onroerende zaak wel of niet met het object mag doen. De wet moet er voor zorgen dat beperkingen beschikbaar (=kenbaar) zijn voor burgers/bedrijven. Dit is momenteel onvoldoende het geval. Het Ministerie van BZK, het Kadaster en de VNG willen daarom dat inwoners, ondernemers en overige partijen alle informatie over beperkingen

en bijbehorende brondocumenten straks bij één loket kunnen vinden: het Kadaster. Om dit te bereiken wordt de wet gewijzigd.
Vanaf 1 januari 2020 gaan gemeenten beperkingen aanleveren aan de Basisregistratie Kadaster (BRK). Ter voorbereiding hierop hebben 17 gemeenten gekeken naar de mogelijkheden van het aanleveren van de gemeentelijke beperkingen aan de BRK. Er blijkt een grote voorkeur te zijn voor één internetapplicatie voor alle gemeenten. Gemeenten zien een potentiële besparing op licentiekosten van bestaande Wkpb applicaties van minimaal 1 miljoen euro op jaarbasis, en ze zijn positief over de definitiestudie ‘Beter Kenbaar’. De web-toepassing die nu ontwikkeld wordt, sluit aan op de gemeentelijke visie op Common Ground. De dienstverlening aan inwoners en ondernemers en de rechtszekerheid wordt hiermee straks substantieel verbeterd.


Meer weten over de Wkpb? Kijk op www.kadaster.nl/Wkpb
Meer weten over de mogelijkheden voor ondersteuning vanuit het projectteam? Stuur een mail aan Janneke.deZwaan@VNG.nl