Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Doorontwikkeling in Samenhang (DiS-GEO)

12/03/2019

Het ministerie van BZK heeft het initiatief genomen om onder de naam Doorontwikkeling in Samenhang (DiS-GEO) verschillende ontwikkelingen op dit gebied gecombineerd op te pakken.

De Geo-Basisregistraties zijn op zichzelf nu al nuttige en veelgebruikte instrumenten voor tal van processen binnen en buiten de overheid, maar wat kan er verder verbeterd worden?

DiS GEO
Als onderdeel van de Digitale Overheid is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan de opbouw van een stelsel van basisregistraties. In het geo-informatiedomein is een set aan geo-basisregistraties ontstaan (onderdeel van het stelsel), die nu al veel gebruikt wordt en al ruimschoots maatschappelijk nut heeft bewezen.

Deze geo-basisregistraties vormen daarmee een aantrekkelijk fundament voor de nationale geo-informatie infrastructuur (NGII).

Ondanks en dankzij het succes van de BAG (basisregistratie Adressen en Gebouwen), de BGT (basisregistratie Grootschalige Topografie), de BRT (basisregistratie Topografie) en de BRK (basisregistratie Kadaster) is het belangrijk om de geo-basisregistraties in de NGII, stapsgewijs, door te ontwikkelen: de robuustheid, de schaalbaarheid en de zekerheid van de NGII moet worden aangepast aan het stijgende gebruik en de behoeften van gebruikers.

Bovendien zijn de geo-basisregistraties los van elkaar ontwikkeld en vormen daardoor nog geen samenhangend geheel. Dat staat optimale synergie in sturing, bekostiging, inwinning, kwaliteitsbeheer, en efficiency in gebruik in de weg. Doordat de geo-informatie steeds meer gebruikt wordt, ontstaan continu nieuwe of additionele gebruikersbehoeften. De inhoudelijke en technische doorontwikkeling die dat vraagt, levert meer maatschappelijk rendement op en is efficiënter te realiseren, wanneer dit in samenhang gebeurt.

Op weg naar een samenhangende objectenregistratie
Een belangrijke ontwikkeling waarmee DIS-GEO gestart is, is de ontwikkeling van een samenhangende objectenregistratie.

Een samenhangende objectenregistratie is één centraal georganiseerde uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid.
Daaronder verstaan we objecten die in het terrein zichtbaar zijn, zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en bomen, terreindelen, aangevuld met enkele (administratieve) objecten als woonplaatsen, gemeentegrenzen en openbare ruimten. In de objectenregistratie gaan in ieder geval de BAG en de BGT op.

Daarnaast is het de bedoeling dat ook het gedeelte van de WOZ-administratie, waarin objectgegevens zijn opgenomen, en een aantal basisgegevens uit aanpalende registraties in de objectenregistratie worden opgenomen. Voor de ontwikkeling van de samenhangende objectenregistratie zijn verschillende werkgroepen gestart die verkenningen uitvoeren naar knelpunten en wensen op het gebied van bouwwerken, wegen, water en natuur en landschap. Daarnaast worden er uitgangspunten en ontwerpprincipes geformuleerd en een beleidsvisie opgesteld.

Naar verwachting zal er in de tweede helft van 2019 daadwerkelijk gewerkt worden aan een conceptueel ontwerp.