Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Reactie BZK op het rapport ‘Grip op gegevens’

29/08/2019

In navolging van het onderzoek uit 2014 naar het stelsel van basisregistraties heeft de Algemene Rekenkamer onderzocht of de aanbevelingen die destijds zijn gedaan aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), inmiddels zijn aangepakt of opgelost.

Efficiënte overheidsdienstverlening aan burgers en bedrijven

Het stelsel van basisregistraties draagt bij aan een goede en efficiënte overheidsdienstverlening aan burgers en bedrijven. Gegevens uit de 10 basisregistraties gaan bijvoorbeeld over identiteit (BRP), eigen woning (WOZ) autobezit (BRV) en bedrijfsleven (Handelsregister). De overheid kent op grond van die gegevens subsidies en toeslagen toe, spoort fraude en misbruik op en heft belastingen. Waar dat mag, worden deze gegevens binnen de overheid gedeeld en hergebruikt. Daardoor hoeven burgers en bedrijven niet steeds opnieuw hun gegevens aan te leveren.

Centraal meldpunt

In het rapport stelt de Rekenkamer dat de keerzijde van dit hergebruik is dat mensen het zicht en de grip op hun eigen gegevens kunnen verliezen. Binnen het stelsel van basisregistraties kan meer worden gedaan om burgers en bedrijven centraal te zetten. Het ontbreekt aan eenduidige voorzieningen waarmee burgers en bedrijven kunnen zien over welke gegevens de overheid beschikt en welke gegevens de overheid gebruikt en deelt en waarmee onjuiste gegevens gecorrigeerd kunnen worden. De Rekenkamer doet een aantal aanbevelingen aan de Minister van BZK om burgers en bedrijven meer grip te geven op hun gegevens. De Minister van BZK neemt deze aanbevelingen ter harte en zal hier binnenkort in een beleidsbrief nader op ingaan. Ook merkt de Rekenkamer op dat het burgers en bedrijven ontbreekt aan een centraal meldpunt waar zij terecht kunnen indien de overheid onjuiste gegevens gebruikt. Zo’n meldpunt kan correctie van gegevens eenvoudiger maken, zo staat in het rapport.

Integrale persoonlijke benadering

In een reactie laat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) weten: ‘We erkennen het probleem, iedere burger die in de knel raakt door het gebruik van onjuiste gegevens is er een teveel. Wij willen geen nieuw meldpunt, maar de problemen binnen de overheid oplossen die kunnen ontstaan door het gebruik van onjuiste gegevens. Daarom gaan we optimaal gebruik maken van de bestaande helpdesks, oplosteams en ketenoverleggen voor complexe problemen die er bij de overheidsdienstverleners en basisregistraties zijn. Deze werken al goed. We willen ze organisatieoverstijgend verbinden. BZK neemt regie door die verbinding te organiseren, zodat we komen tot een integrale, persoonlijke benadering bij ingewikkelde problemen waar meerdere registraties of organisaties bij betrokken zijn’, aldus BZK.

Meer informatie