Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

EU-Richtlijn Open Data kan geld en tijd gaan kosten

22/09/2020

 

De invoering van een Europese open datarichtlijn kan veel gevolgen hebben voor gemeenten, afhankelijk van hoe de wet geïnterpreteerd wordt. Bijvoorbeeld bij het maken van afspraken over data-eigendom of wanneer Europa vraagt om data die gemeenten nog niet beschikbaar hebben.

Waardevolle datasets

De oude Europese richtlijn kan de ontwikkelingen niet bijhouden, dus komt er een nieuwe die toeziet op een minimum aan harmonisatie. VNG Realisatie maakte een impactanalyse. Enkele belangrijke punten zijn het beschikbaar stellen van realtime data, het vaststellen van een gemeenschappelijke Europese lijst van waardevolle datasets en het bevorderen dat data beschikbaar komt van overheidsbedrijven met een publiek belang.

Data-eigendom

De verplichting om data beschikbaar te stellen kan veel impact hebben, bijvoorbeeld op de manier waarop dat gebeurt. Als er gebruik wordt gemaakt van sensoren, moeten er goede afspraken worden gemaakt met leveranciers over data-eigendom. ‘Anders kunnen gemeenten tegen problemen aanlopen op het moment dat zij de betreffende sensordata als open data beschikbaar willen stellen.’

Moeite

De impact van een lijst van waardevolle datasets is lastig in te schatten omdat nog niet bekend is om welke datasets het precies gaat. ‘Momenteel wordt in Brussel alleen gesproken over opname van datasets van landelijke partijen, niet gemeenten.’ Als gemeenten data moeten gaan aanleveren die ze al hebben, kost dat weinig moeite. Maar het kost des te meer moeite als zij data moeten aanleveren die zij nog niet hebben verzameld.

Kosten

‘De onderzoekers geven concluderend aan dat de impact bekeken kan worden vanuit de letter van de wet, waarbij de impact vrij beperkt is; en de geest van de wet, waarbij de impact aanzienlijk hoger is.’ De geest van de wet houdt in dat er wordt geïnvesteerd in kunde, kennis en mogelijkheden. Er zijn nog veel onzekere factoren, dus de exacte kosten zijn niet duidelijk, maar gemeenten die nog geen open (onderzoeks)data publiceren en dat wel gaan doen, zullen de extra kosten moeten maken voor een dataportaal of een website.

Bron: BinnenlandsBestuur Digitaal