Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

City Deal moet weerbaarder maken tegen cybercrime

01/12/2020

 

Op 28 oktober 2020 is de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime ondertekend. Doel is de urgentie van cyberweerbaarheid bij burgers en bedrijven over te brengen en om tot gedragsverandering te komen.

Urgentie overbrengen

De City Deals zijn onderdeel van Agenda Stad. Daarin werken steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samen aan het versterken van de innovatie van Nederlandse steden. In de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime werken 8 gemeenten, 3 ministeries, veiligheidsorganisaties en kennisinstellingen samen aan meer cyberweerbaarheid onder burgers en bedrijven. De City Deal ondersteunt gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden voor veiligheid en platforms veilig ondernemen. Zo vinden er experimenten plaats met nieuwe aanpakken om de urgentie van cyberweerbaarheid over te brengen en om tot gedragsverandering te komen.

Lokale projecten

Van digitale wijkambassadeurs tot een lokale helpdesk met IT-studenten.  18 lokale projecten vormen de kern van de bottom-up aanpak van deze City Deal. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid begeleidt van de projecten, en helpt bij het borgen en verspreiden van de resultaten. De Hogeschool Saxion, en de Haagse Hogeschool werken samen aan praktijkgericht, wetenschappelijk onderzoek op dit terrein.

Naar een veiliger internet

“Door van elkaar te leren, samen te werken, goede initiatieven van elkaar over te nemen en te experimenteren met nieuwe aanpakken, ontstaat meer massa en impact en willen we het bewustzijn van burgers en bedrijven vergroten”, licht staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toe. “Het is naïef te denken dat we een halt kunnen toeroepen aan de cybercriminelen van de toekomst. Maar door deze City Deal goed uit te voeren, zetten we een stevige stap voorwaarts richting een veiliger internet.”

Meer over de Citydeal