Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Voortgang fusieproces VIAG en IMG 100.000+

05/02/2021

                                  

 

Beste leden van de VIAG en IMG100.000+

In december 2020 en januari 2021 hebben we als voorzitters met elkaar gesproken, over de stand van zaken van de fusie. Aanleiding van het gesprek was, dat voortgang in het fusie onderzoek stagneerde. De gesprekken waren constructief en we hebben stil gestaan bij de impasse waar we in terecht zijn gekomen om vervolgens met elkaar van gedachten te wisselen over oplossingsrichtingen.

Korte terugblik;

Vanuit beide verenigingen is het idee ontstaan om een stap verder te gaan en de beide verenigingen samen te voegen tot één nieuwe vereniging.

In 2018 is een kwartiermaker team (met leden vanuit beide verenigingen) gevormd en zijn de eerste stappen gezet. Er is gewerkt aan de totstandkoming van een verenigingsplan voor een nieuwe vereniging.

Dit plan is in april 2019 aangeboden aan beide ALV’s. Het besluit tot nader onderzoek van een fusie is door beide verenigingen aangenomen. De beide besturen kregen daarmee opdracht, met inachtneming van gestelde voorwaarden door de leden, om nader te onderzoeken of een fusie mogelijk is.

Terugkijkend op het proces hebben beide voorzitters geconstateerd, dat er een aantal onderwerpen is, waarover nader van gedachten gewisseld moet worden. Wel is het geloof en overtuiging behouden om tot een nieuwe vereniging te komen. Op de diverse bijeenkomsten, is ook door de leden van de beide verenigingen benadrukt, graag één vereniging te willen voor alle IT-professionals.

Gegeven de impasse moeten de geconstateerde knelpunten over een aantal onderwerpen helder worden gemaakt en van oplossingen worden voorzien. Hiervoor willen wij graag met elkaar en met jullie in gesprek.

Als voorzitters hebben we de volgende kernknelpunten besproken die daarbij zeker aan de orde moeten komen:

  • Doelstelling: hebben alle leden hetzelfde doel voor een fusievereniging voor ogen?
  • Werkwijze vereniging: herkennen en voelen we elkaars waarden/’kroonjuwelen’ aan en wat willen we behouden of hebben we onderling respect voor?
  • Proportionaliteit; zorg dat gemeenten (ongeacht inwonersgrootte) zich terug kunnen vinden in een nieuwe vereniging en nieuw bestuur. Dito t.a.v. overgangsbestuur.
  • Financiën: wat zijn de ideeën over ambities/doelen, welke lidmaatschapsvormen en contributievormen willen we ontwikkelen.

Het doel blijft dat we een goede samenwerking willen en werken aan gemeenschappelijke agenda. Deze zal de komende periode worden uitgewerkt en met onze gezamenlijke leden worden gedeeld. We zien er naar uit om dit met jullie samen vorm te geven!

 

Vriendelijke groeten,

 

Karen v.d. Linden    &        Constance Boogers

Voorzitter VIAG                 voorzitter IMG  100.000+