Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Aanmelden bij RvIG voor de Autorisatielijst BSN-gerechtigden voor eIDAS of BSN gebruik

07/09/2021

Sinds 15 juli 2021 is de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) verantwoordelijk voor de Autorisatielijst BSN-gerechtigden (ALB). Het proces van toelating op de ALB verdient de aandacht van iedere gemeente. Hieronder een korte samenvatting.

Wat is de ALB?

Op de Autorisatielijst BSN-gerechtigden (ALB) staan de organisaties (waaronder gemeenten) die voor hun publieke taken het burgerservicenummer (BSN) mogen gebruiken. Deze organisaties verlenen (digitale) diensten, waarbij het BSN nodig is. De RvIG toetst, namens de minister van BZK, welke organisaties op de ALB mogen staan, en dus BSN’s mogen gebruiken.

Waar wordt de ALB voor gebruikt?

De ALB wordt als controlemiddel gebruikt door organisaties die eIDAS-dienstverlening aanbieden of DigiD-dienstverlening met het (polymorf) versleutelde BSN. De organisaties die op de ALB staan krijgen een extra sleutel van het BSN-koppelregister (BSNk) om van het (polymorf) versleutelde BSN een BSN te genereren.

Voor wie is de ALB bedoeld?

Organisaties die (digitale) diensten verlenen waarbij het BSN nodig is. Deze organisaties bieden bijvoorbeeld hun gebruikers de mogelijkheid om in te loggen met eIDAS of DigiD met het (polymorf) versleutelde BSN.

Hoe toetst RvIG de aanvraag?

RvIG toetst of de organisatie recht heeft op gebruik van het BSN. Dat gebeurt aan de hand van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) en de sectorale wetgeving die op die organisatie van toepassing is.

Wat zijn de beoordelingscriteria?

De aanvrager moet een BSN-gebruiker zijn (volgens artikel 1, sub d, van de Wabb).

Er zijn twee categorieën BSN-gebruikers:

  • Overheidsorgaan: een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. Dit staat in artikel 1, sub c, van de Wabb.
  • Derde: ieder ander dan een overheidsorgaan die werkzaamheden verricht waarbij het gebruik door hem of haar van het BSN een wettelijke grondslag heeft. Dit staat in artikel 1, sub d, onder 2, van de Wabb.

De BSN-gebruiker moet, om gebruik te kunnen maken van het BSN, de eigen taak of taken uitvoeren.
De BSN-gebruiker moet beschikken over een wettelijke grondslag voor de uitvoering van de taak of taken waarvoor hij het BSN gebruikt.

Voor gemeenten is een apart aanvraagformulier ontwikkeld waarin de wettelijke grondslag van de meest voorkomende aangeboden online gemeentelijke diensten al ingevuld zijn.

Meer informatie is te vinden op: rvig.nl/bsn/autorisatielijst-bsn-gerechtigden Onderaan de pagina staat het aanvraagformulier voor gemeenten.