Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Taskforce Samen Organiseren

22/09/2021

De Taskforce Samen Organiseren bestaat uit gemeentesecretarissen en directeuren met een link naar diverse vakverenigingen zoals VIAG en IMG. De Taskforce is adviserend richting het College van Dienstverleningszaken van de VNG, maar heeft ook een eigenstandige rol en taak. De Taskforce is ingesteld om de uitvoeringspraktijk en de ervaring uit de gemeentelijke werkorganisatie toe te voegen aan de bestuurlijke ambities van samenwerken en collectiviteit in brede zin. Financiering vindt plaats vanuit het fonds GGU. De Taskforce stimuleert het gebruik maken van formats en standaarden die al elders worden toegepast, en als nog geen standaarden zijn, deze dan te ontwikkelen met andere gemeenten.  

2-Maandelijks komt de Taskforce bij elkaar en op de agenda staan op het snijvlak van beleid en uitvoering de Informatiekundige vraagstukken waar wij als professionals dagelijks mee te maken krijgen.

Vanuit VIAG en IMG is Constance Boogers (voorzitter IMG) degene die aanschuift bij de Taskforce en in overleg en samenwerking met leden van het CIO beraad, IMG bestuur en VIAG bestuursleden en regiovoorzitters (ICT beraad) de Taskforce van input voorziet.

Op de agenda van 17 september stonden onderwerpen zoals Dataland en levering van data, Common Ground, Single Digital Gateway en Position Paper Focus op uitvoering in relatie tot de verkiezingen die er aankomen, op de agenda.

We willen als bestuur benadrukken hoe belangrijk het is dat we als vakvereniging van Informatieprofessionals van (met name ook de kleinere) gemeenten aan de voorkant onze input meegeven, zodat bestuurders op basis van juiste informatie besluiten kunnen nemen. We zien een hoge ambitie en veel projecten. We hebben daarom de taskforce meegegeven dat we als achterban de focus en sturing missen op aanzetten van visie naar realisatie. Omdat die niet start bij inkoop, die start bij behoefte/opgaves om vervolgens te vertalen naar informatiekundige producten. De bomen en het bos en onvoldoende prioritering en ondersteuning maakt dat wij als gemeenten niet of onvoldoende kunnen aanhaken.

Bijgaand de blog van Constance ZAAI-GOED en een korte impressie van de Taskforce afgelopen week.

Blog ZAAI-GOED! in IMG Verbindt!.

Wil je hier meer over weten of meelezen met de stukken neem dan contact op met Antoinette van Leeuwen, VIAG bestuurslid / gemeente Zeist a.van.leeuwen@zeist.nl

Zie ook Over Taskforce Samen organiseren | VNG