Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Taskforce Samen Organiseren 17 september 2021

03/11/2021

Maandelijks komt de Taskforce bij elkaar en op de agenda staan op het snijvlak van beleid en uitvoering de Informatiekundige vraagstukken waar wij als professionals dagelijks mee te maken krijgen.

Vanuit VIAG en IMG is Constance Boogers degene die aanschuift bij de taskforce en in overleg en samenwerking met leden van het CIO beraad, IMG bestuur en VIAG bestuursleden en regiovoorzitters (ICT beraad) de Taskforce van input voorziet. Op de agenda van 17 september stonden onderwerpen zoals Dataland en levering van data, Common Ground, Single Digital Gateway en Position Paper Focus op uitvoering irt de verkiezingen die er aankomen, op de agenda.

 

We willen als bestuur benadrukken hoe belangrijk het is dat we als vakvereniging van Informatieprofessionals van (met name ook de kleinere) gemeenten aan de voorkant onze input meegeven, zodat bestuurders op basis van juiste informatie besluiten kunnen nemen. We zien een hoge ambitie en veel projecten. We hebben daarom de taskforce meegegeven dat we als achterban de focus en sturing missen op aanzetten van visie naar realisatie. Omdat die niet start bij inkoop, die start bij behoefte/opgaves om vervolgens te vertalen naar informatiekundige producten. De bomen en het bos en onvoldoende prioritering en ondersteuning maakt dat wij als gemeenten niet of onvoldoende kunnen aanhaken.

Wil je hier meer over weten of meelezen met de stukken neem dan contact op met Antoinette van Leeuwen, VIAG bestuurslid / gemeente Zeist a.van.leeuwen@zeist.nl

 

 1. Opening, mededelingen

Bespreking TF: Doordat vergadering verplaatst is kan Constance aanwezig zijn tot 11.30 uur. Voor zover er nog punten met inbreng vanuit achterban zijn zal zij dit schriftelijk meegeven aan secretariaat. Punt 9 GEM, gaat van agenda nav reacties om qua voorbereiding eerst nog in gesprek te gaan met diverse betrokkenen olv de voorzitter.

 

 1. Update op lopende zaken

Bespreking TF: Vraag: i-strategie Rijk is beschikbaar en waarom verschilt die van andere agenda’s, kunnen we elkaar helpen met alle instanties en overheidslagen om meer eenduidigheid hierin te krijgen? We willen meer regie. VNG is hierover in gesprek om tot 1 beweging te komen en 1 taal. Dat blijft weerbarstig meldt Nathan, inhoudelijk is er wel groei naar elkaar toe. Blijven volhouden is hoe we het vooruit helpen. TF vraagt zich wat gemeenten hieraan kunnen doen? Deze nemen we mee in contacten met Rijk en IPO. Vanuit onze eigen transitiestrategie kunnen we Common Ground mogelijk gebruiken om inhoudelijk al dichterbij te komen. Bv. Common ground naar public ground, NL digibeter agenda en WOU traject is in gezamenlijk tot stand aan het komen Signaal vanuit IMG/VIAG: drukte die toeneemt en door VIAGleden extra als moeilijk wordt ervaren om mee te doen in landelijke overleggen en ze door de bomen het bos kwijt zijn. Er is onvoldoende lokale hulp/ ondersteuning uit VNG die de oude werkwijze heeft afgebouwd, zonder dat ze zicht hebben op het nieuwe. VNGr: Nathan biedt excuus aan dat het langer dan gehoopt geduurd heeft om met koepels in overleg te komen. In okt/nov breed is nu in planning het netwerk bij elkaar te brengen om dit te bespreken en na denken hoe de regie werkend kan worden en ieder in z’n kracht kan komen. Voorzitter benadrukt dat we in spannende fase zitten en het belangrijk is in alles wat gaande is, om elkaar in de koers goed te helpen en vast te houden, zonder dat er onnodig energie lekt.

 1. VNG A. Verenigingsvisie

VNG Gemeenten hebben er de afgelopen jaren veel taken bijgekregen. Het werk is complexer geworden. Dat vraag om meer samenwerking en een bredere blik. Daarom houdt de vereniging zich bezig met de vraag: wat hebben onze leden in de toekomst van de VNG nodig? Als vereniging van én voor gemeenten willen we zorgen voor een sterke bestuurslaag van gemeenten (zie bijlage). Nathan Ducastel geeft een toelichting. Bijlage: 3a. Visual VNG Verenigingsvisie

B.Programma gemeenteraadsverkiezingen

Binnen de VNG is een programma opgezet waarin alle werkzaamheden voor, tijdens en na de gemeenteraads[1]verkiezingen van maart 2022 samenkomen. Belangrijke projecten hierin zijn het opstellen van raadgevers voor nieuwe raadsleden (en collegeleden) en factsheets met randvoorwaardelijke rechten en plichten. Ook belangrijk is afstemming met de Taskforce en met beroeps- en bestuurdersverenigingen om te voorkomen dat we zaken dubbel doen. Rick Schukking geeft een toelichting. Bijlage: 3b. Programma gemeenteraadsverkiezingen

Inbreng VIAG/IMG+CIO:

Visie VNG in relatie tot regio’s is ok, maar achterban ziet in praktijk dit nog niet en wel afbouw van huidige ondersteuning. Stevig pleidooi dit waar te maken op alle niveaus. Mn VIAG achterban raakt zicht en gevoel van in gesprek zijn kwijt, dit onvoldoende in gesprek zijn, wordt soms ook ervaren door IMG/CIOberaad.

 

Bespreking TF:

 1. Visie VNG:

Focus op uitvoering is belangrijk, die naast dienstverlening belangrijker is als kernwaarde dan lobby, zo meldt Nathan. Nabijheid vanuit 1 VNG acteren zit stevig in de visie. TF vraag is wordt schaal/grootte gemeenten hierin vertaald (bv gemeenschappelijke regelingen vs 100.000+ gemeente streven) of is die nog taboe? Nathan geeft aan dat oplossing wordt gezocht in gezamenlijke uitvoeringskracht, ondanks dat dit ingewikkeld is zoals we merken aan onze beweging samen organiseren. Visie is goed, de proof is in the eating of the pudding. Koers vraagt nog tijd om te zetten binnen de VNG organisatie en hoe zetten we in alle domeinen daarvoor de goede stappen. Verwachting is dat die zeker nog een jaar nodig hebben, geeft Nathan aan.

Ter info. Rick Schikking licht dit onderwerp toe. Gaat mn om de opgaves die op gemeenten afkomt, informatie wordt gedeeld om tot een goede verspreiding/integrale keuzes te komen (streven naar ontkokeren).

 1. Common Ground

De voortgangsrapportage is een actualisatie van de rapportage voortgang transitieagenda Common Ground 1 juli die op 8 juli is behandeld in het College van Dienstverleningszaken. De geactualiseerde tekstblokken zijn weergegeven met de kop ‘status 17/9” om de leesbaarheid te verhogen. Door vakanties van collega’s van zowel VNG, gemeenten en marktpartijen is beperkt voortgang geboekt in de zomermaanden. Dit maakt het extra belangrijk om in de laatste vier maanden van het jaar het tempo weer met elkaar op te pakken. Maarten Bruinsma geeft een toelichting. Bijlagen: 4a. Oplegger voortgangsrapportage Common Ground TF; 4b. Voortgang transitieagenda Common Ground

TF Inbreng VIAG/IMG+CIO:

De gehele achterban VIAG/IMG/CIO mist focus en sturing op aanzetten van visie naar realisatie. Die start niet bij inkoop, dit start bij behoefte/opgaves en die vertalen naar informatiekundige producten en zorgen dat de infrastructurele basis van het ecosysteem er is. Bomen/bos dilemma maakt dat gemeenten niet kunnen aanhaken en onbekend zijn met wat er kan of wat het van hen vraagt. Er is onvoldoende ondersteunings[1]aanbod lokaal. Hoe kun je versnellen als er geen bewustwording is lokaal en onvoldoende basis is waar je dit op kunt gaan starten cq moderne infra niet in huis is.

Bespreking TF:

In aanwezigheid Raymond Alexander en Maarten Bruinsma. Ze geven aan te werken aan versnelling spoor 4 en 5 generieke bouwstenen ism CIOberaad en opbouw van samenwerkingsarchitectuur. Volgende rapportage zal op 5 sporen en portfolio ingedeeld zijn, zodat het beeld completer en in 1-oogopslag wordt. De zomer bleek een lastige periode omdat veel samenwerkingspartners vakantie hadden en voortgang was trager dan gehoopt.

2 speerpunten Burgerzaken en Werk en Inkomen.

Volgende overleg insteek Burgerzaken nader uitgewerkt, komt terug in TF. Opmerkingen TF: Rapportage moet meer in 1 oogopslag en waar moeten we als TF het gesprek over voeren, zodat we gerichter kunnen zien wat we kunnen betekenen in hulp of iets moeten vinden. Daarin moet regierol VNG ook helder worden. Voorzitter meldt dat er ongerustheid en ongeduld begint te groeien in veld en bij bestuurders. Inzicht is nog onvoldoende. Wanneer gaan we wat doen en waar staan we. Neem in de voorbereiding daarvan ook TF leden mee om scherpte op te zoeken. Linda en Constance zijn beschikbaar namens TF om te adviseren voor het maken van betere rapportage. PS: Maarten Bruinsma werkt per 1 november bij DICTU en vertrekt als transitiemanager Common Ground.

 1. Jaarplan GGU 2022

In de Taskforce vergadering van 17 september wordt een presentatie gegeven over de meest actuele stand van zaken, waarbij de belangrijkste beoogde doelen, resultaten en bijbehorende consequenties voor de begroting zullen worden geschetst. Bijlage: 5a. Jaarplan 2022 voor Taskforce

Inbreng VIAG/IMG+CIO:

We missen inhoudelijke jaarplan in overzicht krijgen. Uit wandelgangen horen we verwarrende geluiden op aantal keuzen. We begrijpen de procesgang naar bestuur, echter missen directe afstemming over keuzes en vinden deel keuzes daardoor in samenhang onvoldoende en verkeerd. Zonder op alle losse projecten te moeten ingaan moet er helderheid gegeven worden over stopzetten of daarop principiële keuze die op standaardisatie uitblijven en niet tot bestuurlijk besluitvorming komen. Het hindert ons op alle beleidsdomeinen. Koplopers dreigen af te haken of eigen sporen te gaan bewandelen.

Bespreking TF:

Koen licht jaarplan proces en inhoud toe. Voorzitter geeft aan dat onderwerpen die er op staan goed zijn, echter er verschuiven zaken en er vallen projecten uit zonder dat we daar dan zicht op houden, terugkoppeling over krijgen of er vindt beperking van ondersteuning lokaal plaats. Dat is lastig, want welke keuzes maken we en wat valt er uit. VNG heeft tov vorig jaar fors moeten ingrijpen financieel, meldt Nathan. Dat hoeft dit jaar niet meer, dus dit kan voortlopen. Er zijn innoverende waaraan is meegewerkt doch zonder consequenties te doorlopen naar opschaling en beheer. Dat zijn er inmiddels 5-10 en daar moeten we gesprek over voeren met initiatiefnemers. Deze problematiek wordt in beeld gebracht, omdat geld en mogelijkheden niet altijd passend zijn als deze innovaties in faes maken/beheren komen. Hij vindt het jammer dat het gevolg voor collectief is dat energie eruit loopt. Cioberaad biedt aan om juist de innovatie naar productie/beheer brengen, te bespreken hoe we dat kunnen gaan organiseren, want zij zien mogelijkheden nav van voorstel VDP/IMG dat eerder op tafel is gelegd. Linda steunt dat voorstel vanuit G4, om daar nu werk van te maken in gezamenlijkheid. Hoe zien de criteria er dan uit waar innovaties aan moeten voldoen zodat de transparantie voor initiatiefnemers er komt. En ga uitwerking naar maken/beheren realiseren. Zij vraagt zich tenslotte af of proces van -schriftelijke- advisering door TF realistisch is gezien de krappe tijdspanne die daarvoor staat. Oproep Nathan om hem te melden waar voor koepels onvoldoende transparantie wordt ervaren, want hij wil daar voor staan. Hij herkent dat er arrangementen moeten komen voor de productie en beheerfase en is blij dat de portfolio nu beschikbaar is online. Daarop moet nog een meerjarenbegroting over de fases heen gemaakt moeten gaan worden op weg naar 2023. In die zin wordt 2022 een overgangsjaar. Voorzitter wil doorpraten met Nathan, Richard, Linda en Constance (en iemand van CvD in 2e ronde) over hoe loopt dit nu en perspectief naar toekomst te gaan bieden. We kijken naar alle projecten waar er nu iets speelt zodat we het geheel pakken en niet elk project los.

 1. Verbetering van publieke dienstverlening
 2. Werkagenda voor de Uitvoering

Overheidsbreed de dienstverlening verbeteren vraagt om een verandering in het handelen én in de verhoudingen. Wil uitvoering een belangrijkere rol krijgen moeten beleid en uitvoering gelijkwaardig zijn en moet er sprake zijn van uitvoering ‘aan tafel’. Om verandering te bereiken is een omvangrijk programma (Werk aan Uitvoering) met breed draagvlak écht nodig. We zijn erin geslaagd om gemeenten aan te sluiten, maar nog niet voldoende. Het net begonnen programma heeft grote ambities op zo’n beetje alle terreinen die publieke dienstverlening raken. Het opnieuw vormgeven van het dienstverleningslandschap kan niet zonder goed zicht op- en begrip van burgers en ondernemers. Want uiteindelijk worden abstracte plannen en ideeën iets persoonlijks. Mede hierom kan Werk aan Uitvoering (WaU) niet zonder het gemeentelijke perspectief. Zonder de kennis en ervaring van de professionals die het dichtst bij inwoners staan. De Taskforce wordt gevraagd om mee te denken en te doen met het programma. Dat hoeft niet persoonlijk, maar kan ook ‘verbinding maken met het netwerk’ zijn (bestuurders, secretarissen, professionals, beleidsdirecteuren). Arne van Hout blikt terug op een bijeenkomst van VGS, VNG en het programma WaU en heeft een call to action. Bijlage: 6a. Notulen aan de slag met de werkagenda

 1. Programma Focus op Uitvoering

In de door het bestuur vastgestelde Position Paper ‘Focus op Uitvoering” zeggen we als gemeenten dat we samen met alle overheden concrete stappen willen zetten om het vertrouwen in de overheid te versterken. De doelen die we als VNG hebben genoemd in de Position Paper zijn in lijn met het rapport ‘Als één overheid – slagvaardig de toekomst tegemoet’ en de ‘Overheidsbrede Werkagenda voor de publieke dienstverlening’ die is voortgekomen uit het programma Werk aan Uitvoering. De Position Paper ‘Focus op Uitvoering’ geeft richting aan Spoor 4 van de VNG inzet richting het nieuwe kabinet. Bovendien vormt dit paper samen met de uitkomsten van het traject "Hoe sterk zijn onze schouders" de basis voor de uitwerking van Focus op uitvoering als onderdeel van de Verenigingsvisie 2020 - 2030. Koen Wortmann geeft een toelichting. Bijlage: 6b. Position Paper Samenwerken aan vertrouwen

Bespreking TF:

Dit is spoor 4 uit GGU en er komt volgende week uitvraag wie in de WOU betrokken wil worden. Verder helder en ter info.

 1. Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR)

Voor de uitvoering van de ARBO Wet is wettelijk vastgelegd dat geweldincidenten moeten worden geregistreerd. Voor deze registratie heeft de IT-leverancier Catargo een applicatie ontwikkeld (web en app) in opdracht van het A&O fonds, het rijk en het UWV: het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR). Op dit moment maken ongeveer 150 gemeenten gebruik van de GIR zonder dat het A&O fonds een opschalingscampagne heeft hoeven te starten. Het adoptievermogen van gemeenten is erg hoog. Te meer omdat er geen andere applicatie in de markt te vinden is die de behoefte, zoals dit systeem te bieden heeft, kan vervullen. De kernwaarden van ‘Samen Organiseren” zijn hiermee ingevuld. Aangezien het “A&O fonds beheer niet als kerntaak heeft, is zij op zoek naar een beheerpartij die regie over het beheer van deze applicatie op zich kan nemen. De beheerpartij is bij voorkeur er voor alle gemeenten en kan en/ of mag uit naam van de gemeenten deze taak uitvoeren. Hier is VNG Realisatie met Servicecentrum gemeenten de natuurlijk aangewezen organisatie voor. Bijlagen: 7a. GIR voor Taskforce augustus 2021; 7b. RASCI Beheerwerkzaamheden GIR; 7c. Acceptatiecriteria GIR

Inbreng VIAG/IMG+CIO:

Niks mis met dit product, maar waarom besteden we hier tijd aan? Zoals VIAGleden terecht signaleren zij staan in overlevingsmodus voor alles wat er aan wetgeving al op hen afkomt en begroting sluitend krijgen vanwege financiële zorgen oa WMO/jeugd. Ze maken zich zorgen omdat ondersteuningsactiviteiten VNG zijn afgebouwd, die hen hielpen door bomen het bos nog te zien. De lijst van acceptatie is technisch in orde, alleen we missen de vraag voorafgaand. Waarom wordt deze wel opgenomen in de winkel, terwijl die niet tot speerpunten van GGU behoort? Terwijl projecten die daar wel toe behoren nu buiten de boot vallen. Principieel gaan we voor elk product/proces een andere beheerpartij contracteren en is dat regiseerbaar. Cq moet er altijd een sluitende businesscase bij de start zijn of mag deze groeien (dit is een ‘goodie’ die ontzorgd, wat heeft dit verder met common ground ontwikkeling en dienstverlening aan inwoners te maken.

Bespreking TF:

Koen geeft toelichting. Nathan meldt dat hij zijn organisatie versterkt heeft. Manager beheer wordt Nienke Grimmius (nu loco GS Soest) en adjunct directeur Bianca Rook (nu concerndir Westland). Vraag voorzitter: waarom dit product via GGU, want gemeenten moeten dit al doen en krijgen vergoeding. Koen meldt dat A&Ofonds dit financiert en niet GGU fonds. Er wordt opgemerkt dat dit op zich prima in het collectief als aanbod op het schap, doch we vragen vanuit i-domein transparantie op waarom deze wel en anderen niet (zie ook vragen bij punt common ground en transparantie). Verder de opmerking over beheer dat nu bij losse partij komt, dat lijkt niet beheersbaar als we straks veel producten krijgen. TF is akkoord dat dit nu zo gebeurt en nav punt common ground gaan we verder in gesprek over kriterie en regie op beheeraspecten.

 1. Single Digital Gateway

Eerder heeft het College van Dienstverlening ingestemd met de realisatie van de Centrale Invoervoorziening als gestandaardiseerde oplossing voor de Single Digital Gateway. De SDG is een Europese richtlijn die alle overheden van alle lidstaten de komende jaren moeten gaan volgen. Het project is van start en de leverancier is geselecteerd. Vanuit het project is de vraag om te voorzien in een bezetting van de SDG-redactieraad vanuit gemeenten. Bijlage: 8a. Taskforce update SDG

 1. Dataland

Dataland speelt al geruime tijd een belangrijke rol als Gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt op het gebied van objectinformatie. Het bestuur van Dataland heeft besloten per 1 januari 2022 de activiteiten volledig te beëindigen. Veel gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben de overeenkomst nog niet getekend en zijn nog niet klaar voor de gegevenslevering aan het Kadaster per 1 januari. Verzoek aan de Taskforce om de opschaling te bespoedigen en onder de aandacht te brengen binnen het eigen netwerk. Bijlage: 10a. Oplegger TFSO Dataland

 1. College van Dienstverleningszaken

Bijlage: 11a. Concept verslag CvD

 1. Verslag Taskforce 2-7-2021

Bijlage: 12a. Concept verslag Taskforce

 1. Rondvraag