Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Project Referentiearchitectuur Werken met API's in een notendop

01/03/2022

Het Kenniscentrum Architectuur ondersteunt gemeenten bij het inrichten van de informatievoorziening en gegevensuitwisseling door bijvoorbeeld het opstellen van standaarden en handreikingen. De basis voor de aanpak is de informatiekundige visie Common Ground. Uitgangspunt hierbij is het scheiden van de gegevens die binnen processen worden gebruikt en de verwerking ervan; de logica en presentatie van deze gegevens. De brongegevens worden zo breed als mogelijk beschikbaar gesteld en kunnen voor verschillende doelen worden gebruikt. Hierbij worden verschillende applicatiecomponenten gebruikt die zelfstandig functioneren en gestandaardiseerd gegevens uitwisselen. Daarbij wordt maximaal gebruik gemaakt van gegevens uit bronregistraties. 
 
Met de transitie naar de informatiekundige visie Common Ground gaan gemeenten steeds meer gebruik maken van APIs voor het ophalen en muteren van gegevens in bronregistraties en het ontvangen van notificaties over plaatsgevonden gebeurtenissen. Ook is de verwachting dat gemeenten in toenemende mate zelf APIs gaan aanbieden voor in- en extern gebruik. 

Nu een aantal standaard API-specificaties is gerealiseerd en vastgesteld (onder andere Zaakgericht werken (ZGW) en de HaalCentraal API's voor ontsluiten van basisregistraties) wordt het tijd om deze breed in gebruik te nemen. Gemeenten hebben daarbij aangegeven dringend behoefte te hebben aan een 'kookboek' of referentiearchitectuur waarin is beschreven welke referentiecomponenten nodig zijn en hoe ze moeten worden ingericht om veilig en transparant met API's te kunnen werken. Waarbij er ruimte blijft voor lokaal beleid en er dus verschillende technische implementaties mogelijk blijven.

Vandaar dat het project Referentiearchtiectuur Werken met API's is gestart. Dit project gaat in de eerste helft van het jaar de volgende resultaten opleveren:

  1. Uitbreiding én aanpassing van de GEMMA modelarchitectuur met referentiecomponenten en bijbehorende functionele afbakening;
  2. Beschrijving van de meest gerede inrichtingsscenario's van de verschillende componenten;
  3. Beschrijving van bestaande (best) practices van gemeenten op de genoemde gebieden;
  4. Handreiking voor implementatie (alleen wat nodig is ter overbrugging naar API-documentatie).

Wilt u bijdragen aan of meedenken in het projectteam Referentiearchtiectuur Werken met API's? Stuur dan een e-mail naar: cees.vanwestrenen@vng.nl