Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Motie: Structurele aandacht en financiering Informatieveiligheid

23/08/2022

 

Op de Algemene Ledenvergadering VNG op 29 juni is een motie ingebracht door Iris Meerts, burgemeester van Wijk bij Duurstede, mede namens de cyberburgemeesters

Dit is de eerste motie ingediend door het platform van Cyberburgemeesters. De motie onderstreept de noodzaak/urgentie van digitale veiligheid in algemene zin en stelt de VNG[1]ledenvergadering voor om uit te spreken dat het bestuur van de VNG:

Op zo kort mogelijke termijn in gesprek gaat met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met als doel:

- Te onderzoeken hoe het ministerie een rol kan pakken in het versterken van de digitale weerbaarheid van burgers;

- Gemeenten in staat te stellen om de Nationale Cyber Security Strategie te implementeren; - Structurele aandacht en financiering ten behoeve van de preventieve en repressieve aanpak van digitale onveiligheid op lokaal niveau te realiseren;

- Processen rondom BIO en ENSIA, zodanig in te richten dat niet alleen getoetst wordt of het vereiste instrumentarium aanwezig is, maar ook getoetst wordt in hoeverre dit structureel bijdraagt aan informatieveiligheid voor inwoners, ondernemers en (gemeentelijke) processen

De motie is met acclamatie aangenomen. Bij behandeling van de motie sprak Peter Snijders, burgemeester Zwolle en voorzitter van de commissie Informatiesamenleving zijn waardering uit voor de cyberburgemeesters als ambassadeurs en voor hun bestuurlijke betrokkenheid voor digitale veiligheid.

De cyberburgemeesters hebben ook tijdens het VNG jaarcongres op de beursvloer van het congres bijgedragen in de stand van Digitale Veiligheid. Het is mooi om te zien, hoe de resolutie digitale veiligheid van vorig jaar op deze manier verder wordt gebracht. De voorgestelde inzet richting BZK in deze motie is in lijn met de ontwikkelingen vanuit die agenda digitale veiligheid. Daarbij sluiten we de timing aan op de in ontwikkeling zijnde Nationale Cyber Security Strategie, en het lopende evaluatieproces BIO.

De VNG zet al actief in op digitale veiligheid, we gaan daar mee door: in de belangenbehartiging richting het rijk, én in ondersteuning aan gemeenten. De VNG informatiebeveiligingsdienst (IBD) ondersteunt gemeenten bij cyber-incidenten en adviseert over digitale veiligheid. Het bestuur onderschrijft de urgentie voor gemeenten en de VNG om digitale veiligheid op orde te brengen en te houden.

De VNG informatiebeveiligingsdienst (IBD) zet maximaal in op collectieve ondersteuning aan gemeenten bij incident-response en het adviseren van gemeenten m.b.t. digitale veiligheid. Daarbij brengen we onder de aandacht dat dit niet alleen inzet vraagt van de VNG als collectief, maar ook van iedere gemeente afzonderlijk. In de unaniem aangenomen resolutie Digitale Veiligheid hebben de leden ingestemd met het zelf nemen van concrete acties ter bevordering van de digitale veiligheid. Digitale Veiligheid vraagt niet alleen aandacht van de VNG als collectief, maar ook van u, van elke gemeente afzonderlijk. Het bestuur constateert dat veel gemeenten de meest prioritaire maatregelen nog onvoldoende hebben kunnen doorvoeren, welke nodig zijn om de digitale te veiligheid te kunnen waarborgen, en brengt hierbij het Cyberalert en bijbehorende maatregelen nogmaals onder de aandacht.

De VNG zal via de agenda digitale veiligheid en de informatiebeveiligingsdienst (IBD) gemeenten blijven ondersteunen bij de uitvoering van BIO en ENSIA, in de voorgestelde beweging waarin minder de nadruk komt op compliancy en meer nadruk op feitelijke digitale veiligheid wordt gelegd. Zoek daarom de VNG en IBD op als u daar ondersteuning bij nodig heeft