Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Rapport ‘Nulmeting Informatiepunten Digitale Overheid’ uit

13/12/2022

De Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) zijn in 2019 opgericht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Manifestgroep.

IDO’s zijn laagdrempelige, nuldelijnshulploketten in lokale bibliotheken, waar burgers met hun vragen over online overheidsdienstverlening terecht kunnen. Dit betreft vragen omtrent de digitale overheid, maar ook hulpvragen over digitalisering in het algemeen.

In 2021 heeft het ministerie van BZK het voornemen uitgesproken om te komen tot structurele financiering van de IDO’s als onderdeel van de kabinetsmaatregelen naar aanleiding van het rapport van de Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslag. De VNG heeft met BZK afgesproken dat de middelen voor de IDO’s vanaf 2023 ter beschikking worden gesteld aan de Nederlandse gemeenten. Dit via een specifieke uitkering (SPUK) gehangen aan de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv).  

Tegen bovengenoemde achtergrond is de VNG gestart met een nulmeting van de huidige situatie rondom de IDO’s en relatie met de bibliotheken en gemeenten. 

Het doel van het onderzoek was om de huidige relatie tussen Informatiepunten en gemeenten in kaart te brengen door middel van een nulmeting. Hiervoor is de huidige situatie kwalitatief en kwantitatief in kaart gebracht.

De resultaten geven een indicatie van wat er bij gemeenten en bibliotheken leeft en zijn deze gevalideerd door gesprekspartners.

De nulmeting is zo vormgegeven dat deze met een aantal wijzigingen jaarlijks opnieuw uitgevoerd kan worden om de relatie tussen Informatiepunten en gemeenten te monitoren. We achten het van belang te benadrukken dat in deze nulmeting enkel het landschap in kaart wordt gebracht; het betreft geen evaluatie van de Informatiepunten, bibliotheken of gemeenten.

Meer informatie