Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Nieuw in onze NEDICTOR visie

28/09/2023

Binnen de nieuwe structuur van NEDICTOR kennen we nu de volgende organen.

Het bestuur
Hierin zitten door de Algemene Ledenvergadering gekozen bestuursleden, die de uitvoering van het beleid dat is vastgesteld door de ledenvergadering als hoofdtaak tot zich nemen.

Raad van advies
Dit is een raad die is samengesteld uit alle regiovoorzitters. Zij voeden het bestuur en de uitvoering met adviezen vanuit de regio's en daarmee direct een link vormend naar de leden.

Stuurorgaan

Dit is een nieuw orgaan, dat gevormd wordt door de diverse stakeholders. Denk hierbij aan de IMG, VNG, ministeries, enz.
Dit orgaan kan het bestuur en de uitvoering meegeven, welke ontwikkelingen de leden van NEDICTOR verwachten van hen, maar ook andersom kunnen zij ontwikkelingen signaleren, die NEDICTOR aandacht dient te geven.
Op deze manier willen wij als vereniging meer in kunnen spelen op de actualiteiten en de richting geven aan onze partners in het veld.

  

Stuurorgaan 

Samen te stellen vanuit stakeholdermanagement (regievergadering) 

Regio/Clusters 

Te (her)definiëren clusterwerking/regio’s (kwartaalbijeenkomst) door regio zelf te plannen 

Thematische werkgroepen  

Werkgroepen rond thema’s die in de werking van de leden van belang zijn 

Bedrijven-consortium  

Bedrijfsledenvergadering (per kwartaal) 

Interfaces   

Entiteiten met occasionele samenwerking