Inloggen Geen profiel? Registreer hier.

Privacystatement VIAG

 

De VIAG draagt zorg voor een juist beheer en gebruik van de persoonsgegevens van de leden.

 

Aanspreekpunt voor Privacy bij de VIAG

De secretaris van de vereniging is het centrale aanspreekpunt voor privacy. Het privacybeleid van de VIAG is de verantwoordelijkheid van het bestuur en de secretaris treedt op als de verantwoordelijke namens de organisatie.

Welke persoonsgegevens gebruikt de VIAG en waarvoor

Wij gebruiken persoonsgegeven van onze leden (en anderen) om:

  • een ledenadministratie bij te houden en contributie te kunnen innen;
  • om u te kunnen uitnodigen voor evenementen of u opmerkzaam te maken op belangrijke gebeurtenissen;
  • om u na afloop van evenementen verslagen, presentaties of andere informatie toe te sturen;
  • om een aantal nieuwsbrieven aan u te kunnen sturen.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens niet met andere partijen dan de bedrijfsleden en met het ondersteunende bureau Event-House. De bedrijfsleden krijgen toegang tot de ledenlijst met de NAW- en contactgegevens van onze leden. Daaraan zijn strikte regels gebonden, zie Lidmaatschap.

Event-House is een Verwerker van de VIAG en doet de ledenadministratie, de organisatie van themadagen en verleend hulp bij het organiseren van het congres. Met onze Verwerkers heeft de VIAG een Verwerkersovereenkomst gesloten.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is en worden nimmer doorgegeven aan anderen, anders dan hierboven is aangegeven.

Rechten betrokkenen

U kunt te allen tijde verzoeken om inzage in uw gegevens te krijgen. Ook heeft u recht op dataportabiliteit, vergetelheid en correctie (zie deze link).

Datalekken

Als er een datalek is met betrekking tot de gegevens die onder beheer van de VIAG worden verwerkt neemt u zo snel mogelijk contact op met de secretaris van de vereniging of met info@viag.nl. Indien noodzakelijk melden we datalekken direct aan de Autoriteit Persoonsgegevens.